نویسنده = شهرام نیا، امیر مسعود
تعداد مقالات: 3
1. علل و پیامدهای شکل‌گیری پدیدۀ کشف حجاب در دورۀ پهلوی

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 62-85

امیرمسعود شهرام نیا؛ نجمه سادات زمانی


2. ناکارآمدی نخبگان سیاسی در کارآمدسازی روند توسعه ایران عصر پهلوی

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 74-105

سید امیرمسعود شهرام نیا؛ مجید اسکندری


3. گزارش تجربۀ طرح تاریخ شفاهی (در سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران)

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 115-124

سعیده یراقی اصفهانی؛ امیر مسعود شهرام نیا