نویسنده = علی صوفی، علی رضا
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در فارس

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 82-103

سید صاحب برزین؛ علی رضا علی صوفی


2. آخرین تلاش‌ها برای احیای حکومت اردلان در پایان دوره قاجار و اوایل پهلوی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 6-24

فریده حیدری؛ علی رضا علی صوفی؛ سیروس محبی


3. پژوهشی درباره تخته قاپوی ایلات و عشایر فارس در عصر پهلوی اول و پیامدهای مالیاتی آن با اتکا به اسناد تاریخی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 6-27

رضا معینی رودبالی؛ محمدرضا نصیری؛ علی بیگدلی؛ علی رضا علی صوفی