نمایه نویسندگان

ا

 • اندریوا، ن.م. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • اندریوا، ن.م. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]
 • اولوسکایا، و.و. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • اولوسکایا، و.و. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]

ب

 • بابایی(مترجم)، نسرین کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 90-95]
 • بلیانینا، ل.ا. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • بلیانینا، ل.ا. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]

پ

 • پانووا، الف.و. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • پانووا، الف.و. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]
 • پوربختیار، غفار قتل حسینقلی خان، ایلخانی بختیاری و نقش معتمد الدوله، حاکم فارس در آن [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 73-82]

ح

د

ر

 • رضایی(دوانی)، امید آشنایی با دفتر اسناد و شناسایی موقوفات سازمان اوقاف [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 10-13]
 • روح الامینی، محمود وقف کتاب برای خواندن و به متولی وقف برگرداندن [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 6-9]
 • روستایی، محسن حافظ الصحه های بروجرد، طبیبانی ناشناخته [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 40-44]

ز

 • زوروا، ن.ا. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • زوروا، ن.ا. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]

س

 • ساخارووا، ا.ن. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • ساخارووا، ا.ن. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]
 • سولومینا، ا.ل. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • سولومینا، ا.ل. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]

ط

 • طاهر‌احمدی، محمود مصدق، کارگران و حزب توده [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 56-65]
 • طاهراحمدی، محمود از شورای کتاب کودک تا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1341-1357) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 83-89]

ق

 • قاضیها، فاطمه جشن عروسی کامران میرزا نایب السلطنه به روایت ناصرالدین شاه [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 30-49]
 • قاضیها، فاطمه توران آغافروغ الدوله «ملکه ایران» (دختر شاعر ناصر الدین شاه) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 45-55]

ک

ل

 • لارینا، و.گ. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول) [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 100-102]
 • لارینا، و.گ. کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (2) [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 102-106]
 • لیلا ابراهیمی(مترجم)، سالیومبای؛ سرزمین سنتهای شفاهی [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 97-101]

م

 • ملک زاده، الهام مادام توماسن از بازماندگان هیئت های مذهبی فرانسوی در ایران [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 50-55]

ن

 • نورایی، مرتضی مقدمه ای بر فلسفه تاریخ شفاهی [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 66-70]

و

ه

 • هاشمیان، احمد استخدام اولین دندانپزشک اروپایی در سال 1293ه ق و پایه گذاری دندانپزشکی نوین در ایران [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 16-29]
 • هاشمیان، احمد لزوم تصدیق طبابت برای معالجه بیماران و انتشار اولین نشریه علمی- دانشگاهی ایران در سالهای 1267 و 1299 ه.ق [دوره 13، شماره 4و3، 1382، صفحه 34-39]
 • هوفمن، هانس کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال [دوره 13، شماره 2 و 1، 1382، صفحه 90-95]