استانداردهای فراداده‌ای اشیای موزه‌ای و ارائة مهم‌ترین عناصر فراداده‌ای موزه‌ای از نظر متخصصان موزه در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) تهران

2 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) تهران

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی استانداردهای فراداده‌ای موجود در زمینة اشیای موزه‌ای و ارائة عناصر پیشنهادی جهت استاندارد فراداده‎ای اشیای موزه‌ای در ایران انجام شد.
روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش تطبیقی با رویکرد کمی است. در این پژوهش، بااستفاده از مطالعه کتابخانه‌ای، استانداردهای فراداده‌ای موجود برای اشیای موزه‌ای شناسایی شد و برای مشخص کردن عناصر مشترک و غیرمشترک آنها، مقایسة تطبیقی انجام گرفت. در مرحله بعدی پژوهش، بااستفاده از پرسشنامه محقق­ ساخته، میزان اهمیت عناصر فراداده‌ای براساس طیف لیکرت سنجیده شد. در این پژوهش 30 نفر از متخصصان موزه به‌عنوان جامعة آماری انتخاب شدند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد از نظر این متخصصان، از بین کلیه عناصر فراداده‌ای شناخته شده موزه‌ای، 230عنصر فراداده‌ای دارای اهمیت درسطح بسیار زیاد و زیاد هستند.

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که در بین استانداردهای فراداده‌ای شناسایی شده، 96 عنصر، در بین 2 تا 9 استاندارد فراداده‌ای اشیای موزه‌ای مشترک است. از طرفی، بیش از 70 درصد عناصر این استانداردها از نظر متخصصان موزه‌ای مهم و موردنیاز موزه‌های داخل کشور تلقی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Metadata Standards for Museum Objects: Surveying Views of Professionals Regarding the Most Important Museum Metadata Elements

نویسندگان [English]

  • Tahereh Rasi Tehrani 1
  • Saeed Rezaie 2
  • Hasan Kiani 3
چکیده [English]

Purpose: Examining metadata standards for museum objects and proposing museum metadata elements for mueums in Iran.
Method/Research Design: Elements of existing metadata standards for museum objects were identified. Then views of 30 professionals were sought regarding the significance of each element.
ّFindings: Professional considered 230 metadata elements highly important. Among such standards 96 elements shared 2 to 9 standards. More than 70% of elements were considered important and needed by Iranian museums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metadata
  • Standards
  • Museum Object
خسرونژاد، پدرام؛ شوشه ریز، زهره و افشار، منصور (1378). رایانه، موزه، توسعه. ویژهنامهی همایش موزه و توسعهی فرهنگی، 22
رنجبر، محبوبه؛کریمی منصورآبادی، الهام(1388). سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌ها، آرشیوها و موزه‌ها، در آرشیو، کتابخانه و موزه: مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی‌کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا (س)، 19 و20 اردیبهشت 1386، (ص 139-146). تهران: کتابدار.
عاملی، سعیدرضا (1388). شبکه های علمی مجازی. تهران: پژوهشکده  مطالعات فرهنگی و اجتماعی
منصورزاده، یوسف(1378). نقش آموزشی موزه ها در توسعه پایدار. موزه ها 1، ص 73-76.
منصوری، علی؛پشوتنی زاده، میترا(1388). فراداده‌ها کلید مشترک ورود به موزه‌ها و کتابخانه‌های مجازی، در آرشیو، کتابخانه و موزه: مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی‌کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا (س) 19 و20 اردیبهشت 1386، (ص 157-164). تهران: کتابدار.
 
A Survey of Documentation Standards in the Archaeological and Museum Community(2009), RetrievedAugust 8, 2013 from http://public-repository.epoch-net.org/surveys/AMA_survey.pdf
Coburn, Erin,et al.(2010).LIDO v1.0 - Lightweight Information Describing Objects .from http://www.lido-schema.org/schema/v1.0/lidov1.0.xsd
Collections Trust (2013). Summary "SPECTRUM (Standard Procedures for Collections Recording Used in Museums)".from http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum
Canadian Heritage Information NetwoCanadian Heritage Information Network (CHIN)(2013). Summary "CHIN Humanities Data Dictionary".
Cataloging Cultural Objects A Guide to Describing Cultural Works and Their Images, Online Edition(2006), Retrieved August 8, 2013,from http://cco.vrafoundation.org/downloads/Introduction.pdf
 International Committee for Documentation (CIDOC) (1995). International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories.from http://www.cidoc-crm.org/docs/guide.htm
Fachgruppe Dokumentation im Deutschen Museumsbund (2007). museumdat – Harvesting Format for Providing Core Data from Museum Holdings. From http://museum.zib.de/museumdat/museumdat-v1.0-en.pdf
McKenna, G., and Patsatzi, E.(Eds.). (2005)SPECTRUM: The UK Museum Documentation Standard. MDA. Retrieved June, 7, 2013 from http://www.communitylivingvictoria.ca/pdfs/spectrum-3-0.pdf
 Visual Resources Association(2013). Summary "VRA Core 4.0". Retrieved August 9, 2013 from http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
Wolf, V., Luther, W., & Biella, D. (2011).VIMCOX-Virtual Museum and Cultural Object Exchange Format. Retrieved August 8, 2013 from http://www.vimedeas.com/downloads/vimcox-1.0.pdf