کاربرد عناصر فراداده ‏ای در سازماندهی فرش‏ در موزه‏‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: فرش به ­عنوان یک شی­ء موزه‌ای دربردارنده اطلاعات ارزشمندی است که می‌‌تواند به­ عنوان یک منبع اطلاعاتی در انواع پژوهش‌های هنری، تاریخی، فرهنگی، جامعه‌ شناختی، و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عناصر استانداردهای فراداده­ای موزه‌ای و کاربرد آنها در سازماندهی فرش‌های موزه‌ای انجام شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که با روش مطالعه سندی انجام شده است. داده‏های مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعه و تحلیل محتوای عناصر استانداردهای فراداده ‏ای به­ دست آمد.
یافته ‏های پژوهش: یافته ‏های پژوهش نشان داد که از 818 عنصر 9 استاندارد فراداده ‏ای موزه‏ای مورد مطالعه، 250 عنصر در سازماندهی فرش ‏های موزه ‏ای کاربرد دارد. این عناصر، در قالب 31 گروه فرعی و دو گروه اصلی توصیفی و مدیریتی برای سازماندهی و مستندسازی اطلاعات فرش ‏های موزه ‏ای در نظر گرفته شده است.
نتیجه‏ گیری: یافته‏ های پژوهش حاضر می‏تواند به یکپارچه ‏سازی و تسهیل سازماندهی و مستندسازی اطلاعات فرش‏ های موزه‏ ای کمک کند. همچنین، در بازیابی گسترده و دقیق این اطلاعات، اعتباریابی و مدیریت آن، فراهم کردن شرایط مناسب برای انجام پژوهش‏ هایی در ارتباط با فرش‌های موزه ‏ای، و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Application of Metadata Elements in Organizing Museum Carpets

نویسندگان [English]

  • Zoya Abam
  • Layla Darwishi
  • Masomeh Karbala Aghaei Kamran
Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Alzahra University, Tehran, I.R.Iran
چکیده [English]

Abstract
Purpose: Carpets as museum objects can be studied for different artistic, historical, cultural, social and other purposes. The present paper studies the metadata standards elements for organizing museum carpets.
Method/Research Design: Data was gathered through content analysis of metadata standards elements.
Findings: Among 818 elements related to 9 metadata standards, 250 elements are applied in museum carpets' organization. These elements were organized under two main groups - descriptive and management - and 31 secondary groups.
Conclusion: Findings help in unification and facilitation in organizing and authorizing museum carpet information, as well as precise information retrieval for management and research purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Museum Metadata Standards
  • Information organization
  • Carpet
اسدزندی، شادی (1391). معرفی استاندارد ابرداده‏ای دابلین کور (DC) و استاندارد ابرداده‏ای توصیف شی (MODS). بازیابی 10بهمن1393 از:
بهزادی، فائزه (1393). بررسی استانداردهای فراداده‏ای عکس و تعیین عناصر فراداده مناسب برای برای آرشیو عکس خبری. پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران.
راثی تهرانی، طاهره(1392). مطالعه‌ تطبیقی استانداردهای اشیا موزه‌ای و ارایه پیشنهاد عناصر ابراده‏ای موزه‌ای در ایران. پایان‏نامة کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم تربیتی و روان‏شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران.
رنجبر،محبوبه؛ کریمی منصورآبادی، الهام (1388). سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌ها، آرشیوها، و موزه‌ها، در آرشیو، کتابخانه و موزه: مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا(س) 19 و 20 اردیبهشت1386، (ص146 -139). تهران: کتابدار.
محمدی، حسین(1386). فراداده، مفاهیم و کاربردها. ارتباط علمی، 2(3).
        A Survey of Documentation Standards in the Archaeological and Museum Community (2009). Retrieved August 8, 2013, from:
http://public-repository.epoch net.org/surveys/AMA_survey.pdf
 
       what is CCO? (2006). Retrieved May 13, 2015, from: http://cco.vrafoundation.org/index.php/aboutindex/
 
         Collections Trust (2011). SPECTRUM: The UK Museum Collections Management Standard. Retrieved May 17, 2014, from:http://www.collectionstrust.org.uk/spectrum
 
        ICOM (2010).What is LIDO?  Retrieved April 10, 2015, From: http://www.lido-schema.org
 
        Introduction to Metadata Standards for Museums (2012). Retrieved July, 3, 2014 From:
http://www.pro.rcip-chin.gc.ca/normes-standards/guide_normes_museesmuseum_standards _guide/metadonnees-metadata-eng.jsp#sub1_0
 
       J. Paul Getty Trust (2006). CDWA Lite: Specification for an XML Schema for Contributing Records via the OAI Harvesting Protocol. Retrieved April, 12, 2014, From:
 
       J. Paul Getty Trust (2014). CDWA List of Categories and Definitions. Retrieved June 27, 2014. From: http://getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa/definitions.pdf
 
      Latham, Kiersten F. (2012). Museum Object as Document: Using Buckland’s Information Concepts to Understand Museum Experiences. Retrieved April 27, 2014. From:
 
       Markis, Konstantinos & et.al. (2013). Metadata Management and Interoperability Support for Natural History Museums. Research and Advanced Technology for Digital Libraries Lecture Notes in Computer Science. Volume 8092, 2013, pp 120-131.
 
     NISO Press (2004). Understanding Metadata. Retrieved October 19, 2014, From: http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf
 
     Wan, J & et.al (2014, October). Designing a Multi-level Metadata Standard based on Dublin Core for Museum Data. In International Conference on Dublin Core and Metadata Applications (pp. 31-36).