شمارة کامل گنجینه اسناد (سال 30، دفتر سوم، پاییز 1399، شمارة پیاپی 119

نویسنده

نشریه علمی

چکیده

چکیده
چکیده
چکیده
چکیده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ganjine- Ye Asnad (Vol 30, No3, Autumn 2020, Ser. No 119)

نویسنده [English]

  • Ganjineh Asnad
Journal
چکیده [English]

abstract
abstract
abstract
abstract

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords
منابع
منابع
منابع
منابع