پیشنهاد الگو برای ایجاد آرشیو مشارکتی در کلانشهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران، (نویسندۀ مسئول)

3 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناسائی مولفه‌های ضروری برای  ایجاد آرشیو مشارکتی در مراکز آرشیوی کلانشهر تهران با استفاده از فناوری­ وب 2.
روش/رویکرد پژوهش:. نخست با تحلیل داده‌های برگرفته از  مصاحبه با متخصصان در موضوع آرشیو‌های مشارکتی شماری مقوله­ به دست آوردیم. سپس با استفاده از مقوله‌های به‌دست‌آمده پرسش­نامه‌ای طراحی و در میان تمام 95 نفر آرشیویست‌ها و کارشناسان اسناد شاغل در مراکز آرشیوی شهر تهران  به گردش درآوردیم. داده های 77 پرسش‌نامه تکمیل و بازگشت داده شده را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی  و آزمون فرید تحلیل شد
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: میزان موافقت آرشیویست‌ها با الگوی پیشنهادی در هشت مؤلفه با میانگین 1924/4 و انحراف معیار 67304/0 مطلوب بود. هشت  مؤلفه عبارتند از مدیریت آرشیو مشارکتی؛ حفاظت و نگهداری؛ مسائل حقوقی؛ مشارکت کاربران؛ فرهنگ آرشیوی؛ فناوری؛ دسترسی و آرشیویست‌ها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework for Developing a Participatory Archives for Tehran Metropolitan Area

نویسندگان [English]

  • Hojat Aliyari Molan 1
  • Maryam Nakhoda 2
  • Amirreza Asnafi 3
1 MA Student of Archival Studies, University of Tehran, Tehran, I. R. Iran
2 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, University of Tehran, Tehran, I. R. Iran,(Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, University of Shahid Beheshti, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: Exploring required components for creating a participatory archive for Tehran metropolitan area archival centers based on web2 technology.
Method and Research Design: Based on extensive interview with a number of experts, we arrived at a number of categories. The Categories were used to develop a questionnaire and circulated among all the 95 practicing professional archivists of the area. Data from the 77 questionnaires completed and returned were analyzed using descriptive and inferential statistics and Friedman test.
Findings and Conclusion: Agreement with the eight categories with a mean of 4.1924 and a standard deviation of 0.67304 was at a desired level. The eight categories include: collaborative archive management, protection and maintenance, legal issues, user participation, archive culture, technology, access and archivists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participatory archive
  • Archive 2.0
  • Interactive Archives
  • Tehran Archival Centers
منابع
کتاب
حجازی، یوسف؛ بازرگان، عباس؛ اسحاقی، فاخته. (1387). راهنمای گام‌به‌گام ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
کریمی، رامین. (1394). راهنمای آسان تحلیل آماری با SPSS. تهران: هنگام.
مجموعه‌مقاله
اصنافی، امیررضا؛ پاکدامن، مریم؛ باواخانی، آناهیتا. (1388). «آرشیو 2؛ رهیافتی نو در خدمت اطلاع‌رسانی و مدیریت اسناد الکترونیکی». چاپ‌شده در کتاب مدیریت اسناد الکترونیکی: مجموعه‌مقاله‌های نخستین همایش ملی آرشیوی (آرشیو برای همه). (غلام‌رضا عزیزی، کوشش‌گر). تهران: سازمان اسناد و کتاب‌خانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
منابع لاتین
Eveleigh, A. (2012). “Welcoming the world: An exploration of participatory archives”. International Council on Archives congress.
Huvila, Isto. (2008). “Participatory archive: towards decentralised curation, radical user orientation, and broader contextualisation of records management”. Archival Science, 8(1), pp 15-36.
Huvila, Isto. (2015). “The unbearable lightness of participating? Revisiting the discourses of "participation" in archival literature”. Journal of Documentation, 71(2), pp 358-386.
Liew, Chern Li; Oliver, Gillian; Watkins, Morgan. (2018). “Insight from social media use by memory institutions in New Zealand: Participatory vs curatorial culture”. Online Information Review, 42(1), pp 93-106.
Roeschley, Ana; Kim, Jeonghyun. (2019). “"Something that feels like a community": the role of personal stories in building community-based participatory archives”. Archival Science, 19(1), pp 27-49.
Rydz, Michelle. (2010). “Participatory archiving: exploring a collaborative approach to aboriginal societal provenance”. A Thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies in partial fulfillment of the requirements of the degree of MASTER OF ARTS.
Szekely, Ivan. (2017). “Do archives have a future in the digital age?”. Journal of Contemporary Archival Studies, 4(2), p1.
Theimer, K. (2010). “Building participatory archives”. ArchivesNext (blog), available at: www.archivesnext.com/?p1536.
Theimer, Kate. (2014). “The future of archives is participatory: Archives as platform, or a new mission for archives”. Retrieved from ArchivesNext: http://www. archivesnext. com.