کارکرد آموزشی-فرهنگی دارالمعلمات و دانشسراهای دخترانه در دورۀ پهلوی اول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، ،شبستر، ایران

2 استادیار گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

3 استادیار، گروه تاریخ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار، گروه تاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شبستر، ایران

چکیده

هدف: دورۀ سلطنت رضاشاه مرحله‌ای در ارتقای موقعیت اجتماعی زنان ایران بود. دولت در اجرای برنامۀ تجدد و سکولاریسم، برنامه‌های متعدد ازجملۀ تأسیس دانشسَراهای دخترانه تأسیس کرد که شکل سازمان‌یافته‌تر دارالمعلمات به‌شمار می‌رفت. هدف تأمین و تربیت معلمان زن بود. این ابتکار در آن زمان در ارتقای جایگاه آموزشی و فرهنگی زنان نقش مؤثر داشت. نشان‌دادن این نقش هدف این مقاله است.
روش/ رویکرد پژوهش: داده‌ها از اسناد و مدارک آرشیوی و کتابخانه‌ای گردآوری و تحلیل شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تأسیس دانشسَراهای دخترانه سبب افزایش سواد زنان و تأمین آموزگاران زن شد و زمینۀ ورود زنان را به عرصۀ عمومی، به‌ویژه دستگاه اداری و مراکز علمی فراهم کرد . از این رو در ارتقای موقعیت موثر بود؛ هرچند در ابتدا عمدتاً به زنان طبقۀ بالا محدود بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Teacher Training Centers in Promoting Women Social Status During the Timd of Reza Shah Pahlavi (1925-1941)

نویسندگان [English]

  • Alireza Sangtrashan 1
  • Manijeh Sadri 2
  • Hasan Zandiye 3
  • Masomeh Gharedaghi 4
1 Department of History, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University, Shabestar Branch, Shabestar, I. R. Iran
3 Assistant Professor, Department of History, University of Tehran, Tehran, I. R. Iran
4 . Assistant Professor, Department of History, Islamic Azad University, Shabestar Branch, Shabestar, I. R. Iran