نقش اداره بین‌المللی کار در وضع و تدوین نخستین قوانین کارگری در ایران اواخر دوره قاجار و عصر پهلوی اول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام ار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22034/ganj.2020.1888.1564

چکیده

چکیده:
هدف: بررسی و تبیین نقش اداره بین‌المللی ‌کار در وضع و تدوین نخستین قوانین کارگری در ایران (اواخر دوره قاجار و عصر پهلوی اول).
روش: این تحقیق بر پایه روش ترکیبی- توصیفی، علّی و عقلانی و با بهره‌گیری از اسناد وزارت امور خارجه (استادوخ) که به‌تازگی دسته‌بندی‌ و در اختیار محققان قرارگرفته و اسناد تکمیلی سازمان اسناد ملی ایران (ساکما) به رشته تحریر درآمده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در آغاز دولت پهلوی اول توجه و گرایش چندانی به تدوین و وضع قوانین کارگری نداشت. از یک‌سو، عقب‌ماندگی اقتصادی ایران و فقدان طبقه کارگر صنعتی و از سوی دیگر، ناسازگاری رضاشاه با احزاب چپ‌گرا، به‌عنوان حامیان اصلی حقوق طبقه کارگر، در تعلل هرچه بیشتر وی برای وضع قانون کار در ایران ذینقش بود. علیرغم استنکاف‌های اولیه و تلاش‌های دولت پهلوی در حفظ روابط و مناسبات کهنِ مربوط به کارگر و کارفرما، سرانجام رضاشاه که مسئله کارگری را صرفاً امری داخلی می‌پنداشت و تصور می‌کرد می‌تواند نسبت به تصمیمات مجامع بین‌المللی بی‌تفاوت بماند مجبور شد تحت‌فشار عاملی بیرونی به نام اداره بین‌المللی کار به وضع نخستین قانون کارگری در ایران تن در دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the International Labour Office (ILO) in the Enactment and Formulation of the First Labour Code in Iran in the Late Qajar and During the First Pahlavi Era

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmadzadeh Nodijeh 1
  • Ghobad Mansorbakht 2
1 PhD Student, Islamic Iran History, University of Shahid Beheshti, G.C. Tehran, I.R. Iran
2 Associate Professor,History, Tehran,I. R. Iran.
چکیده [English]

Abstract:
Purpose: The explanation of the role of the International Labor Office (ILO) in the enactment and formulation of the first Labor Code in Iran (in the late Qajar and during the first Pahlavi era).
Method and Research Design: Archival records and library materials were examined to collect data.
Findings & Conclusion: The findings of the research demonstrate that the first Pahlavi government neglected the enactment and formulation of the Labor Code in the beginning. Due to the undeveloped economy of Iran and lack of the industrial proletariat and also, Reza Shah’s disagreement with left-wing parties, as the main advocates of the labor’s rights, he delayed enacting the “Labor Code” in Iran. Despite initial refusals and efforts to preserve the old relations between the worker and the employer, finally, Reza Shah who considered the labor issue merely as an internal affair and thought he could be indifferent toward the international assemblies, was obliged to enact the first labor laws in Iran reluctantly under the pressure of the external factor naming the International Labor Office (ILO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Late Qajar
  • First Pahlavi era
  • International Labor Office (ILO)
  • First official labor law