الزام‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد زبان و ادبیات فارسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکدة اسناد سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناسایی جنبه‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های حاصل‌از تاریخ شفاهی درفضای مجازی
روش/ رویکرد پژوهش: مسائل حقوقیِ انتشار مصاحبه‌ها در فضای مجازی با مطالعۀ منابع موجود شناسایی و تشریح شده‌است. سپس قوانین مربوط به استفاده از اسناد تاریخ شفاهی در پایگاه‌های اطلاعاتیِ مراکز آرشیوی، شامل مرکز آرشیوی میلر، آرشیو ملی سنگاپور، دانشگاه هاروارد، تاریخ شفاهی ناسا، سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در گردآوری مصاحبه‌ها و انتشارشان در فضای مجازی رعایت این نکات اهمیت دارد: آگاهی راوی از اهداف مصاحبه، یادآوری مسائل حقوقی در ابتدای ضبط مصاحبه، کسب اجازه از راوی برای انتشار مصاحبه در فضای وب، توجه به رعایت نکات اخلاقی در انتشار مصاحبه‌های برخط، آشنایی متصدیان نشر الکترونیکی با پایگاه‌های داده و نیز تدوین سیاست‌گذاری مناسب پیش‌از نشر منابع.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal requirements for publication of oral history interviews in the cyberspace

نویسندگان [English]

  • peymaneh salehi 1
  • Gholamreza Azizi 2
1 MA., Persian Language and Literature, National Library and Archives of Iran, Tehran, I. R. Iran
2 MA, Ancient Iranian Language and Culture; Senior Researcher, National Library and Archives of Iran, Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This paper discusses legal requirements for online publication of oral history interviews.
Method and Research Design: Issues relating to the publication of oral history interviews were identified from library resources. Then the websites of the Miller Archival Center, National Archives of Singapore, University of Harvard, NASA Oral History Center, and the National Archives of Iran were checked for their regulations regarding the publication records of oral history documents.
Findings and Conclusion: The considerations with regard to the carrying out and publication of interviews are important: The narrator must be made aware of the purpose of the interview; legal issues should be mentioned at the beginning of the interview, seeking the permission of the narrator for releasing the content of the interview on the web, complying with the ethical issues, familiarity of those responsible for electronic publication with databases and having a policy statement before release.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oral History
  • Legal Issues
  • Publication
  • Interviews
منابع
کتاب
-        آبرامز، لین. (۱۳۹۶). نظریۀ تاریخ شفاهی. (علی فتحعلی آشتیانی، مترجم). تهران: انتشارات سورۀ مهر.
-        استنفورد، مایکل. (۱۳۸۶). درآمدی بر تاریخ‌پژوهی. (مسعود صادقی، مترجم). تهران: دانشگاه امام صادق و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
-        سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (۱۳۷۶). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه.
-        کامر، داگلاس. (۱۳۹۱). مهندسی اینترنت با TCP/IP. (حسن طاهری، مترجم). تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-        نورائی، مرتضی؛ ابوالحسنی ترقی، مهدی. (۱۳۹۴). تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ‌نگاری معاصر ایران (1358-1385ش). تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام.
-        نوسچ‌واندر، جان. (زیر چاپ). راهنمای تاریخ شفاهی و قانون، (فرحناز اسماعیل‌زاده، مترجم). تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.
مقاله
-        اکبری، علی‌رضا. (۱۳۸۵). «حق مؤلف در اینترنت». فصلنامۀ علمی و پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتابسابق)، دورۀ ۱۷، شمارۀ ۱ (بهار ۱۳۸۵)، ص۱۰۰.
-        جمالی مهموئی، حمیدرضا. (۱۳۸۵). «وب». در دایرةالمعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. (ج۲، ص۱۸۲). (ابراهیم افشار، سرویراستار). تهران: سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران.
-        خوش‌مشرب، سهیلا. (۱۳۹۴). «آرشیو ملی سنگاپور». فصلنامۀ علمی، تخصصی آرشیو ملی، سال ۱، شمارۀ ۴ (زمستان ۱۳۹۴)، ص۱۲۴.
-        رضایی شریف‌آبادی، سعید. (۱۳۷۶). «مالکیت معنوی در عصر الکترونیک». فصلنامۀ علمی و پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق)، دورۀ ۸، شمارۀ ۳ (پائیز ۱۳۷۶).
-        سعیدی، سینا؛ حاجی‌حسینی، حجت‌الله؛ سعیدی، صبا. (۱۳۹۲). «بررسی عوامل مؤثر بر نقض حق نشر توسط کاربران اینترنت». فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، دورۀ ۸، شمارۀ ۲ (تابستان ۱۳۹۲).
-        شاپس، لیندا. (۱۳۹۵). «ملاحظات قانونی و اخلاقی در تاریخ شفاهی». (فرحناز اسماعیل‌زاده، مترجم). دوفصلنامۀ تاریخ شفاهی، سال ۲، شمارۀ 2 (تابستان ۱۳۹۵).
-        کاظمی، محسن؛ خسروبیگی، هوشنگ. (۱۳۹۵). «تاریخ شفاهی». دوفصلنامۀ تاریخ شفاهی، سال ۲، شمارۀ ۱ (بهار ۱۳۹۵).
-        مانجوناتا، ک؛ شیوالینگایا، د. (1385). «دسترسی به اطلاعات در کتابخانه‌ها: روش‌ها و مسائل». فصلنامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات)، دورۀ ۲۱، شمارۀ ۳ (پائیز ۱۳۸۵)، ص۱۴۲.
-        منصوریان، یزدان. (۱۳۸۲). «وب پنهان چیست و چه اهمیتی دارد». مجلۀ الکترونیکی پژوهشگاه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران (نما)، دورۀ ۲، بهمن 1382، ص۳۲.
پایان‌نامه
 
-        رسولی، عبدالرشید. (۱۳۹۲). «بررسی نقض مالکیت فکری در فضای اینترنت» (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد منتشرنشده). دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
-        قندی، آرش. (۱۳۹۳). «نقض حقوق مالکیت فکری در فضای سایبر با نگاهی به نظام حقوق کیفری ایران و ایالات‌متحدۀ آمریکا» (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد منتشرنشده). دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
-        نصیری، شادیه. (۱۳۸۵). «حمایت حقوقی و قراردادی از کپی‌رایت» (پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد منتشرنشده). دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
منابع اینترنتی
-        وبگاه انجمن تاریخ شفاهی آمریکا. «مسائل اخلاقی و قانونی مصاحبه‌های تاریخ شفاهی». بازیابی‌شده در ۱۳دی۱۳۹۷، از
http://www.oralhistory.org/about/do-oral-history
-        وبگاه دانشگاه هاروارد. پروژۀ تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد. بازیابی‌شده در ۲۰دی۱۳۹۶، از
-        وبگاه سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران. سامانۀ کتابخانه و اسناد رقومی ملی. بازیابی‌شده در ۲۰دی۱۳۹۷، از
-        وبگاه میلر. تاریخ شفاهی میلر- مرکز ریاست‌جمهوری آمریکا. بازیابی‌شده در ۲۳دی۱۳۹۶، از
-        وبگاه ناسا. تاریخ شفاهی ناسا. بازیابی‌شده در ۲۰دی۱۳۹۶، از
http://www.jsc.nasa.gov/history/JSC Oral History Project
منابع لاتین
کتاب
-         Ritchie. Donald. (1995). Doing oral history. New York: Macmillan Publishing Company.
-         Sheila A, McIlraith; Tran Cao, Son; Honglei, Zeng. (2007). Semantic web services. Stanford university.
-         Weihs, Jean; Howarth, Lynne. (1988). A brief guide to AACR2, 1988 revision, and implications for automated systems. Canada: canadian Library Association.
مقاله
-         Benmayor, Rina. (2006). “Cyber-Teaching in the oral history classroom”. In The Oral history reader, (Edited by Robert Perks and Alistair Thomson). New York: Ruttedge.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------