نقش سبک‌های تفکر درجهت‌گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 استادیار روان‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سبک‌های تفکر با جهت‌گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند است.
روش/رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع توصیفی-همبستگی است. روش گردآوری داده‌ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ جهت‌گیری ارزشی به آرشیوسازی رقمی منابع شخصی و پرسش‌نامۀ استاندارد سبک‌های تفکر است. برای بررسی روایی صوری پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته ازنظر متخصصان و برای روایی سازۀ آن از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده‌است. جامعۀ آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه بیرجند با تعداد 324 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 176 نفر تعیین شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که سبک‌های تفکر، در پیش‌بینی جهت‌گیری‌های ارزشیِ احساسی-عاطفی و به‌اشتراک‌گذاری در آرشیوسازی رقمی نقشی معنی‌دار ندارد. نتایج همچنین نشان داد که سبک‌های تفکر قانون‌گذاری، اجرایی، و تک‌سالاری در پیش‌بینی جهت‌گیری ارزشی مدرکی، و سبک‌های تفکر قانون‌گذاری، مرتبه‌سالاری، و کلی در پیش‌بینی جهت‌گیری ارزشی تاریخی در سطح p<0/01 نقشی معنی‌دار دارد. سبک‌های تفکر قانون‌گذاری، اجرایی، و درونی نیز در پیش‌بینی جهت‌گیری ارزشیِ میراث شخصی در سطح p<0/01 نقشی معنی‌دار دارد. براساس نتایج این پژوهش پیش‌بینی این‌که کدام‌یک از سبک‌های تفکر در جهت‌گیری‌های ارزشی در آرشیوسازی رقمی منابع شخصی اعضای هیئت‌علمی نقش دارند، می‌تواند به حرفه‌مندان و محققان درزمینۀ پژوهش و مطالعۀ رفتار اطلاعاتی افراد در آرشیوسازی شخصی کمک شایانی بکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Value Oriented Thinking Style Impact on Personal Documents Digital Archiving

نویسندگان [English]

  • Leili Seifi 1
  • Zohreh Saffari 2
  • Mohammad Reza Asadi Younesi 3
1 Assistant professor of Knowledge and Information Science, University of Birjand, I. R. Iran (corresponding author).
2 Master in Knowledge and Information science, university of Birjand, I. R. Iran.
3 Assistant professor of Psychology, University of Birjand, I. R. Iran.
چکیده [English]

Purpose: To examine the relationship between thinking styles with value orientation and the way that individuals archive their personal digital documents.
Method and Research Design: This is an applied research in terms of its aim, and descriptive-correlative in terms of its nature. Data was collected by circulating one researcher-constructed questionnaire form identifying respondents’ personal digital archiving preferences, and another form, a standard questionnaire for assessing thinking styles. Formal validity of the first questionnaire was confirmed by experts. Its structural validity was verified by conformity factor analysis. The statistical population consisted of 324 faculty members of the University of Birjand (Iran), out of which 176 were selected randomly using the Krejcie and Morgan sampling table.
Findings and Conclusion: Thinking styles in predicting value and emotional orientations of individuals with regard to sharing and archiving digital documents are not meaningful. Legislative, executive, autocratic styles can be predictive in deciding the historical valuing of the record. Legislative, executive, and introspective thinking styles also can predict the orientation for valuing personal legacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal archiving
  • digital resources
  • value orientation
  • thinking styles
منابع
پایان‌نامه
امامی‌پور، سوزان. (1380). «بررسی تحولی سبک‌های تفکر در دانش‌آموزان و دانشجویان و رابطۀ آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی» (پایان‌نامۀ دکتری منتشرنشده). دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مقاله

جهانشاهی، ناهید؛ ابراهیمی قوام، صغری. (1385). «بررسی تطبیقی رابطۀ بین سبک تفکر با سن، جنسیت، رشتۀ تحصیلی و میزان تحصیلات در معلمان مقاطع سه‌گانۀ ابتدایی، راهنمایی و متوسطه». روانشناسی تربیتی، 2(5)، صص 37-58.

رضوی، عبدالحمید؛ شیری، احمدعلی. (1384). «بررسی تطبیقی رابطۀ بین سبک‌های تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان». نوآوری‌های آموزشی، 4(12)، صص 86-108.
سهیلی، فرامرز؛ خلیلی، لیلا. (1387). «میز آرشیو دیجیتالی: ارائۀ الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، (75)، صص 239-260.
محمدی، امین؛پورقاز، عبدالوهاب. (1390). «رابطۀ سبک‌های تفکر با منابع قدرت مدیران مدارس». فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزش، 4(3)، صص 117-138.
کتاب
امامی‌پور، سوزان؛شمس اسفندآباد، حسن. (1389).سبک‌های یادگیری و شناختی: نظریه‌ها و آزمون‌ها. تهران: سمت.
فدایی، غلام‌رضا. (1389). مقدمه‌ای بر شناخت اسناد آرشیوی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
منابع لاتین

Bass, Jordan Leslie. (2012). “Getting personal: confronting the challenges of archiving personal records in the digital age”(Master dissertation). Retrieved from: http://hdl.handle.net/1993/5206

Cox, Richard J. (2006). “Human impulses and personal archives”. Records & Information Management Report, 22(3), pp 1–13. DOI: 10.2753/RIM1096-9624220300.
Fan, Weiqiao; Zhang, Li-Fang. (2009). “Are achievement motivation and thinking styles related? A visit among Chinese university students”. Learning and Individual Differences, 19(2), 299‑303. DOI: 10.1016/j.lindif.2008.10.005
Jofish' Kaye, Joseph; Vertesi, Janet; Avery, Shari; Dafoe, Allan; David, Shay; Onaga, Lisa; Rosero, Ivan; Pinch, Trevor. (2006). “To have and to hold: exploring the personal archive”. InProceedings of t SIGCHI conference on Human Factors in computing systems(pp 275–284). DOI: 10.1145/1124772.1124814
Kim, Sarah. (2013). “Personal digital archives: preservation of documents, preservation of self” (Doctoral dissertation). Retrieved from: http://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/21134
 
 
 
 
Kirk, David; Sellen, Abigail. (2008). “On human remains: Excavating the home archive”. Microsoft Technical Report. Retrieved From:http://research.microsoft.com/apps/pubs/default.aspx?id=70595
Marshall, Catherine. C.; Bly, Sara; Brun-Cottan, Francoise. (2006). “The long term fate of our digital belongings: Toward a service model for personal archives”. In Archiving Conference 2(1), pp 25-30. Retrieved from:
http://www.ingentaconnect.com/content/ist/ac/2006/00002006/00000001/art00007
Sternberg,Robert. J. (1997). Thinking styles. New York: Cambridge university press.
Whittaker, Steve; Hirschberg, Julia. (2001). “The character, value, and management of personal paper archives”. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 8(2), pp 150‑170. Retrieved from: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=376932.
Williams, Pete; Dean, Katrina; Rowlands, Ian; John, Jeremy Leighton. (2008). “Digital lives: Report of interviews with the creators of personal digital collections” (Ariadne, 55). Retrieved from: http://www.ariadne.ac.uk/issue55/williams-et-al/