صندوق عَدالت؛ تداوم سنت یا زمینه‌ساز تجدد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: ابتکار ناصرالدین‌شاه قاجار در تأسیس «صندوق عَدالت» نوعی نوآوری در سنت دیرینۀ شاهان ایرانی مَعدلت‌شعارِ از پیش‌از اسلام تا عصر قاجار بود. میزان عزم شاه در تأسیس این صندوق و تأکید او بر وجه نمادین و ابزاریِ این اقدام ابتکاری برای ارتباط بی‌واسطه با رعایا، و میزان کامیابی او در دادرسی به مظالم، و زمینه‌سازی برای اقتباس نهادهای نوینِ مرتبط در عصر مدرن، از اهداف این پژوهش است.
روش/ رویکرد پژوهش: بخش عمدۀ این پژوهش با استناد به دست‌نوشته‌ها و اسناد مربوط به تأسیس و گزارش عملکرد صندوق عَدالت به روش توصیفی-تحلیلی و مطالعۀ کتابخانه‌ای و با کمک اسناد و مدارک آرشیوی انجام شده‌است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: تأکید ناصرالدین‌شاه بر وجه نمادین عدالت‌پناهی حاکم و تأمین مشروعیت به‌جای عدالت‌گستری با آگاهی او از سنت ایرانی-اسلامی شاه عادل، و اختلال ایجادشده توسط صندوق و نظام ناکارآمد جایگزین آن در کارایی نهاد مدرن پارلمان، ازجمله یافته‌های این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Justice Box (sanduq-i adalat); the Continuity of Tradition or the Facilitator of Modernity

نویسنده [English]