تحلیل عملکرد آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف: اجرای تحلیل SWOT و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران و تهدیدهای و فرصت‌های پیش روی آن، تببین موقعیت راهبردی این سازمان، و عرضة رهنمودهای مناسب برای آن.

روش: پرسش‌نامه‌ای برای تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آرشیو ملی جمهوری اسلامی طراحی و برای تعیین روایی در اختیار 7 نفر از متخصصانِ حوزۀ آرشیو قرار گرفت.  پرسشنامه به بیست نفر از افراد شاغل در این سازمان ارائه شد. موقعیت راهبردی آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران، با ماتریس ارزیابی عوامل درونی و ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی بررسی شد.

یافته‌هاو نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد قوت‌های پیش روی آرشیو ملّی جمهوری اسلامی ایران بر ضعف‌های آن و فرصت‌های پیش رو بر تهدیدها غلبه دارد. سازمان می‌تواند با تکیه‌ بر نقاط قوت و بهره‌برداری از فرصت‌های موجود نقاط ضعف را کمرنگ و تهدیدهای محیطی را کنترل کند؛ همچنین با اتخاذ راهبردهای مؤثر هم وضع موجود را بهبود ببخشد و هم با اقدامات جدید، خدماتش را ارتقا دهد. مهم‌ترین راهبردهای عرضه‌شدۀ پژوهش عبارت‌اند از: بهینه‌سازی خدمات رقومی و دسترس‌پذیری آن، اصلاح قانون برای ایجاد تنوع محتوایی در اسناد در اشکال مختلف آن؛ تعامل و مشارکتِ محتوایی-خدماتی آرشیوی با مراکز اطلاع‌رسانی دیگر؛ جذب نیروی انسانی جوان و متخصص، تشکیل دوره‌های آموزشی برای نیروهای موجود، راه‌اندازی سامانة آرشیوی تحت وب؛ تعیین خط‌مشی و قوانین مناسب برای گردآوری اطلاعات و منابع.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The National Archives of Iran: A Performance Appraisal

نویسندگان [English]

  • zahra soleimani 1
  • Amir Ghaebi 2
  • Fariborz Khoravi 3
1 MA Student, Knowledge & Information Science, Alzahra University, Tehran, I.R. Iran
2 Associate Professor,Knowledge & Information Science, Alzahra University, Tehran, I.R. Iran
3 Associate Professor, Knowledge & Information Science, National Library & Archives of Iran, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

 
Purpose: To conduct an SWOT analysis for the National Archives of Iran, evaluate its strategic position, and to provide suggestions for further improvements.
Method and Research Design: A questionnaire was designed to evaluate strengths, weaknesses, opportunities and threats. The validity of the questionnaire was assessed by seven archive experts. The questionnaire was answered by 20 employees in the National Archives. The strategic position of the organization was studied using Internal and External Factors Evaluation Matrix.
Findings and Conclusion: The strengths of the organization are more than its weaknesses. The organization can control threats and improve weaknesses. Besides, it can make new decisions and improve its services.
Some of the provided suggestions are: developing digital services and accessibility, updating regulations regarding coding of different kinds of documents, closer coordination with other organizations, employing new specialists, more training courses for the staff, launching a web database, defining procedures and codes for collecting archival records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Archives of Iran
  • SWOT Analysis
  • Strategic Planning
مقاله
اسدنیا، ابوالفضل؛ جلیل‌پور، پیمان. (1392). «امکان‌سنجی خصوصی‌سازی کتابخانه‌های عمومی با استفاده از تحلیل SWOT». تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. دورۀ 19، شمارۀ 2، صص 213-233.
ذاکر شهرک، مینا؛ اباذری، زهرا. (1392). «ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران براساس روش تحلیل راهبردی SWOT». مجلۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. شمارۀ 95، صص 6-25.
سهیلی، فرامرز. (1390). «تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای کتابخانه‌های دانشگاه رازی و ارائه راهبردهای استراتژیک مناسب برای این کتابخانه‌ها». فصلنامۀ تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. دورۀ 45، شمارۀ 1، صص 73-95.
محمداسماعیل، صدیقه؛ قربانی، محبوبه. (1392). «ارزیابی راهبردی اداره‌کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ج.ا.ا براساس ماتریس SWOT». مجلۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. دورۀ 25، شمارۀ 3. ص164.
پایان‌نامه
سهلی وایقان، فرزانه. (1393). «تحلیل SWOT و موقعیت‌یابی راهبردی مراکز خدمات اطلاعاتی براساس مدل دیوید در چارچوب p4 بازاریابی»، پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکدۀ علوم اطلاعات و دانش‌شناسی.
منابع لاتین
Kemoni, Henry N; Ngulube, Patrick. (2007). “Records and Archives Legislation in Kenya and Management of Public Sector Records: A SWOT Analysis Approac”. African Journal of Library, Archives & Information Science. Vol.17, No. 2(2007), pp 91-106.
Kumar, P.K. Suresh. (2012). “University Libraries in Kerala: A SWOT Analysis for Marketing”. Library Philosophy and Practice. Available [online] at: http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac, pp.1-12.
Mapulanga, Patrick. (2013). “SWOT analysis in the planning of information services and systems in universit libraries: The case of the University of Malawi strategic plans”. The Bottom Line.Vol. 26, No. 2, 2013, pp. 70-84.
Gao, C; Peng, D. (2011). “Consolidating SWOT analysis with non homogeneous uncertain Preference information”. Knowledge-Based Systems. 24, pp. 796-808.