نارضایتی از متحدالشکل نمودن لباس بر اساس اسناد عرایض مجلس شورای ملی ( مجلس ششم تا هشتم تقنینیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس بررس اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی

چکیده

هدف: ازآنجایی‌که بخش مهمی از عکس‌العمل‌هایی که در مخالفت و اعتراض به تحولات مختلف جامعه شکل‌گرفته، در اسناد عرایض انعکاس یافته است؛ براین‌اساس هدف پژوهش حاضر این است تا به بررسی علل نارضایتی از اجرای قانون متحدالشکل نمودن لباس، مصوب مجلس هفتم، بپردازد و همچنین پاسخ این سؤال را دریابد که تأثیر اجرای آن بر افراد و گروه‌هایی که از اجرای این قانون متأثر شده بودند و اعتراضات و شکایات خود را به مجلس شورای ملی ارسال کردند چه بوده است؟
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش با اتکا بر اسناد عرایض مجلس شورای ملی طی دورة ششم تا هشتم قانون‌گذاری (1305-1311ش) و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. تعدادی از دیگر منابع کتابخانه‌ای و اسنادی نیز به اقتضای موضوعات طرح شده مورداستفاده قرارگرفته‌اند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: آنچه از بررسی این اسناد حاصل شد این است که اقدام دولت در اجرای قانون اتحاد لباس موجب دغدغة خاطر عارضان شده بود. علت نگرانی و نارضایتی آنان بیش از همه به‌دلیل مخدوش شدن امنیت شغلی و از دست دادن کسب‌وکار و راه معاششان و درموردِ برخی از افراد و گروه‌ها مخدوش شدن هویت و باورهای اعتقادی و نیز منزلت اجتماعی آن‌ها بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dissatisfaction with clothing conformity based on National Parliament’s petitions documents (sixth to eighth parliament)

نویسنده [English]

  • soheila safari
چکیده [English]

Purpose: The paper examines the reasons for dissatisfaction with the enforcement of Clothing Conformity Act and its impact on affected groups and persons.
Method/Research Design: Parliamentary transaction records as well as library and archival resources were analyzed to draw conclusions.
Findings: The Clothing Conformity Act caused widespread concerns among citizens, mainly due to endangering their employment or loss of business. Concerns about identity, religious beliefs, and social status were also widespread.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clothing uniformity Act
  • petition
  • National Parliament
  • Iran
اسناد
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (کمام): 119/1/26/57/6؛ 41/1/12/88/7؛ 109/1/12/90/7؛ 360/1/12/95/7؛ 186/1/12/91/7؛ 198/1/12/91/7؛ 143/1/12/90/7؛ 35/1/14/101/7؛ 51/4/15/106/7؛ 215/5/15/107/7؛ ۷/۱۱۳/۱۶/۱/۲۸؛ 30/1/16/113/7؛ 34/1/16/113/7؛ 45/1/18/116/7؛ 18/1/20/122/7؛ 57/2/21/125/7؛ ۷/۱۲۵/۲۱/۱/۸۶؛ 90/2/21/125/7؛ 204/121/128/7؛ 12/22/130/7؛ 25/1/23/131/7؛ 47/1/23/131/7؛ 16/1/27/140/7؛ 55/1/27/140/7؛ 9/1/30/145/7؛ 50/1/31/147/7؛ 13/1/35/155/7؛ ۷/۱۵۵/۳۵/۱/۳۷؛ 16/1/37/158/7؛ 68/1/19/2/8؛ 82/1/19/2/8؛ 47/1/22/14/8؛ 50/1/22/14/8؛ 55/1/26/23/8؛ 52/1/31/30/8؛ 76/1/32/33/8؛ ۸/۱۸۰/۱۳/۱/۱۹۲؛ 310/1/13/183/8؛ 11/1/15/195/8؛ 20/1/15/195/8؛ 46/1/15/195/8؛ 57/1/15/196/8؛
سازمان اسناد و کتابخانة ملی (ساکما): اسناد نخست وزیری، 67244/12200 ؛ 60919/ 115008
اسناد منتشرشده
-     اسنادی از انجمن‌های بلدی، تجار و اصناف. (1380). تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
-     منظورالاجداد، محمدحسین. (1380). سیاست و لباس، گزیدة اسناد متحدالشکل نمودن البسه. تهران: سازمان اسناد ملی.
 
کتاب فارسی
-     حجتی، ابوالمجد. (1377). عبور از عهد پهلوی در گیرودار دو فرهنگ. تهران: نشر محسن.
-     حکمت، علی‌اصغر. (2535). سی خاطره از عصر فرخندة پهلوی. تهران: انتشارات وحید.
-     صدر (صدرالاشرف)، محسن. (1364). خاطرات صدرالاشرف. تهران: انتشارات وحید.
-     م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌ م‍ص‍وبة دورة ه‍ف‍ت‍م‌ ق‍ان‍ون‌گ‍ذاری‌ ۱۴م‍ه‍ر م‍اه‌۱۳۰۷ ت‍ا ۱۴ آب‍ان‌۱۳۰۹. [بی‌تا]. [بی‌جا]‏‫: [بی‌نا]، چاپخانة مجلس.
-     هدایت، مهدیقلی. (1375). خاطرات و خطرات:توشه‌ای از تاریخ شش پادشاه و گوشه‌ای از دورة زندگی من. تهران: زوار.
 
تحقیقات
-      حیدری، محمد. (1386). «هویت و امنیت ملی» در مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت، ارائه شده در  همایش ملی مناسبات نسلی در ایران.            (علی اکبر علیخانی، کوششگر). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
-     الگار، حامد. (1382). «عمامه» در مجموعه مقالات پوشاک در ایران‌زمین، از سری مقالات دانشنامة ایرانیکا. (احسان یارشاطر، کوششگر). (پیمان متین، مترجم).           تهران: امیرکبیر.
-     یاوری، حسین. (1380). نساجی سنتی ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی.
-     متین، پیمان. (1383). پوشاک ایرانیان. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-     ملکیان، مصطفی. (1386). «هویت و اصالت» در مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت، ارائه شده در  همایش ملی مناسبات نسلی در ایران. (علی       اکبر علیخانی، کوششگر). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
-     هوشیار، آرتمیس. (1383). فرهنگ واژگان پوشاک. تهران: نوپردازان. 
 
مقالات
-     بلوکباشی، علی. (1385). «پوشاک» در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، جلد 14. تهران: مرکز دایرة‌‌المعارف بزرگ اسلامی.
-    جوادی یگانه، محمدرضا و کشفی، سید علی. (1386). «نظام نشانه‌ها در پوشش». کتاب زنان: فصلنامة شورای فرهنگی اجتماعی زنان. سال دهم. شمارة 38، صص            62-87.
نشریات:
-     مجلة آینده، سال1، شمارة1، تیرماه1304ش.
-     روزنامة اطلاعات، 28مرداد1306؛ 12شهریور1307؛ 25شهریور1307؛ 6دی1307؛ 2اسفند1307؛ 19فروردین1308؛ 21آبان1308.
-     روزنامة حبل‌‌المتین، سال37، شمارة1، 7آذر1307؛ سال37، شمارة7و8، 30بهمن1307.
فرهنگ لغت:
-     دهخدا، علی اکبر.(1341) لغت‌‌نامة دهخدا: دانشگاه تهران، سازمان لغت نامه
-     عمید، حسن. (1377) فرهنگ عمید؛ تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر
لوح فشرده
-      مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی. مرکز پژوهش‌های کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.