شناسایی انواع نگاتیوهای شیشه‌ای بر اساس خواص بصری آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیمی-فیزیک، کارشناس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی

2 کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی

چکیده

اسنادِ تصویری یکی از ارزشمندترین میراث‌های فرهنگی هر ملت و قومی است و عکس در این میان، یکی از مهم‌‌ترین آن‌ها درزمینه بازیابی و دستیابی به تصویری، از فرهنگ و تمدن گذشته است. شناخت مواد و فناوری‌‌های بهکار گرفته‌شده برای تولید هر اثر هنری- تاریخی، نه‌تنها از منظر تاریخی، بلکه به‌منظور به‌کارگیری مناسب‌‌ترین روش جهت نگهداری و حفاظت حائز اهمیت است. پژوهش حاضر اولین جستار به زبان فارسی است که به بررسی نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه‌‌ای و روش‌‌های شناسایی آن‌ها از طریق خصوصیات ظاهری پرداخته است.
هدف: هدف از این تحقیق معرفی انواع نگاتیوهای عکاسی پایه شیشه‌‌ایو شناسایی انواع آن‌ها از طریق ویژگی‌های ظاهری است.
روشورویکردپژوهش:پژوهش حاضر از نوع بنیادی نظری و کاربردی است که با تکیه ‌بر مطالعات کتابخانه‌‌ای، اینترنتی و اسناد آرشیوی مرتبط با موضوع انجام‌گرفته است.
یافته‌های پژوهش:بر اساس مطالعات انجام‌شده نگاتیوهای عکاسیِ پایه شیشه‌‌ای به‌طورکلی به سه گروه آلبومینی، کلودیونی و ژلاتینی تقسیم‌‌بندی می‌‌شوند. هر یک از انواع نگاتیوها دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند که می‌‌توانند از طریق آن‌ها شناسایی شوند. در این تحقیق، روش‌‌هایی مانند بررسی ضخامت شیشه، نحوه برش آن، رنگ تصویر، نظم امولسیون و لایه ورنی در لبه‌‌های شیشه، میزان یکنواختی شیشه و امولسیون بر روی تکیه‌‌گاه شیشه‌‌ای و ... به‌عنوان روش‌‌هایی به‌منظور بازشناسی سریع این دسته از آثار معرفی‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification Methods of Glass Plate Negatives based on their visual characteristics

نویسندگان [English]

  • Sahar Nohi 1
  • Helen Asadian 2
چکیده [English]

Purpose: Photographs, among the range of visual recordings of cultural heritage, are important for rebuilding and visualizing the culture and civilization of the past. Knowledge of the material and techniques employed to produce them is also important both for historical research and preservation. This paper introduces techniques and methods of producing glass and plate photographic negatives, and methods for identifying them by their visible morphological characteristics.
Method/Research Design: Findings are based on of archival, the Internet, and library resources.
Findings and Results: There are three basic types of glass plate negatives, namely, albumen glass plate, collodion glass plate, and gelatin dry plate. Each can be quickly identified by their unique visual properties such as thickness of the glass support, edge cut of the glass, color of the image, evenness of the edges of the binder, varnish layers, evenness of glass support surface, and emulation surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photographic Glass Plate Negatives- Wet Collodion- Albumen- Dry Gelatin- Photography
اسناد آرشیوی
آلبوم‌خانه کاخ گلستان، شماره ثبت GP5187
آلبوم‌خانه کاخ گلستان، شماره ثبت 8276
کتاب فارسی
ایتون،جرجتى. (1364). شیمى عکاسى در عکاسى سیاه‌ سفیدورنگى. (چ1). (عبدالعی ذکاوت،مترجم). تهران: نشرسروش.
ذکاء، یحیی. (1376).تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران. (چ1). تهران: شرکت افست.
رحیمی، عباس.(1391).قاجاریه و آموزش عکاسی. (چ1). تهران: فرزان روز.
منابع لاتین
کتاب
Clark, S.; Franziska, F. (2003).Care of photographs. (1sted). Amsterdam: European Commission on Preservation and Access.
Hendriks, K. B. (1984). The preservation and restoration of photographic materials in archives and libraries: A ramp study with guidelines. (1sted). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Hentschel, K. (2002). Mapping the Spectrum: Techniques of Visual Representation inResearch and Teaching. (1sted). New York: Oxford University Press.
Lavédrine, B.; Gandolfo, J.P.; McElhone, J. and Monod, S. (2009). Photographs of the Past: Process and Preservation. (1sted). Los Angeles: Getty Conservation Institute.
McCabe, C. (2005). Coatings on photographs: materials, techniques, and conservation. (1sted). Washington D.C.: American Institute for Conservation.
Michael, R.P. (2007). The Focal Encyclopedia of PhotographyDigital Imaging, Theory and Applications, History, and Science. (4th ed). Amsterdam: Elsevier.
Nickell, J. (2005). Camera Clues: A Handbook for Photographic Investigation. (1sted). USA: University Press of Kentucky.
 
Norris, D. H.; Gutierrez, J. J. (2010).Issues in the Conservation of Photographs (Readings in Conservation). (1sted). Los Angeles: Getty Conservation Institute.
Valverde, F. M. (2005). Photographic Negatives; Nature and Evolution of Processes. (2nded). New York: Image Permanence Institute.
مقاله
Cattaneo, B.; Chelazzi, D.; Giorgi, R.; Serena, T.; Merlo, C.; Baglioni, P. (2008).“Physico-chemical characterization and conservation issues of photographs dated between 1890 and 1910”. Journal of Cultural Heritage, 9, pp277-284.
Lavédrine, B.; Garnier, C. (1989).“Analysis and Restoration of Negatives Intensifiered with Mercuric Iodide.American Institute for Conservation”.Topics in Photographic Preservation, 3, pp12-21.
پایان‌نامه
Busch, E. (2013). “Preserving Artifacts: A Survey and Research into the Struggle of Smaller Institutions' Need for Budgeting”, (Museum Studies M. A.), State University of New York, Department of History and Social Studies Education.
Wiedemer, N. (2014). “Working Methods: The Howard D. Beach Photography Studio of Gelatin Dry Plate Negatives”, (Museum Studies Ph. D.), State University of New York, Department of History & Social Studies Education Museum Studies Program.
منابع اینترنتی
 
Duncan, L. M. (2009). “A Technical Study of Five Ruby Ambrotypes”.(Retrieved: 16/6/2015) from: http://lisaduncanllc.com/wp-content/uploads/2010/01/duncan_technical_study_ambrotype1.pdf
Flowers, J. K. (2009).“19th Century Photograph Preservation: A Study of Daguerreotype and Collodion Processes”. (Retrieved: 16/6/2015) from: http://www.sharlot.org/archives/photographs/19th/book/index.html
Leggat, R. (1995). “A History of Photography from its beginnings till the 1920s”. (Retrieved: 18/6/2015) from: http://lnx.phototeka.it/documenti/Cenni_storici_fotografia.pdf
Leyshon, W. E. (2012). “Photographs from the 19th Century: A Process Identification Guide”. (Retrieved: 16/6/2015) from: http://sharlot.org/archives/photographs/19th/book/index.html