وقف کتاب برای خواندن و به متولی وقف برگرداندن


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • mahmood roohalamini
دوره 13، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1382
صفحه 6-9
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1382
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1382
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1382
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1382