کلیات بررسی تحلیلی مسائل آرشیوی کشورهای مستقل مشترک المنافع (قسمت اول)


عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

 • N.M andrewa
 • A.L solomina
 • A.N sakharov
 • A.V panova
 • V.V oloskaya
 • V.G larina
 • L.A blianina
 • N.A zorova
 • abolfazl kianibakhtiari
دوره 13، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1382
صفحه 100-102
 • تاریخ دریافت: 10 تیر 1382
 • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1382
 • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1382
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1382