اسنادی از خرید و فروش برده


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • abdolhosein navaee
دوره 12، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1381
صفحه 4-11
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1381
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1381
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1381
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1381