آرشیو ملی آلبانی


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • sha'ban sinaee
دوره 11، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1380
صفحه 41-42
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1380
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1380
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1380
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1380