گفتگو با صفیه عشقی (خواهر میرزاده عشقی)


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • taghi shahsavari
دوره 10، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1379
صفحه 92-94
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1379
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1379
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1379
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1379