خاطرات ناصرالدین شاه قاجار در سفر به قم (شوال 1284 ه. ق)


عنوان مقاله [English]

Nasereddiit Shah's Travel Account on His Journey to Qom

نویسنده [English]

  • fatemeh ghaziha
چکیده [English]

The author offers Nasereddin Shah’s hand-written diaries on his journey to Qom City from Wednesday 28/1/1868 to Monday 16/2/1868. Along the way, he spent his time in hunting games, promenading with his attendants, horse-riding, etc. and was informed of the State affairs through letters. Qn his arrival to Qom, he was welcomed by the Princes, the Governor and some local clergy. After pilgrimage to Hazrai-c-Ma’&oumeh’s Shrine, ordering some repairs, and visiting endowed weapons in the museum, The King returned to Tehran.

دوره 10، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
تابستان 1379
صفحه 23-33
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1379
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1379
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1379