تأسیس دارالمعلمات (دانش سرای دختران) و تحصیلات بانوان


عنوان مقاله [English]

The hiher education institution for female students

نویسنده [English]

  • marzieh yazdani
چکیده [English]

The writer of this article will try to illustrate the new ways of teaching and discipline in Iran. Such as Establishment of new school for minority religious like "lazaristus”Also in part two, in the end of document, every single word which seems difficult to understand by ordenary user, has explained and presented a part of Historical terms, Governmental terms and Economical terms which have used in text.

دوره 9، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1378
صفحه 47-81
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1378
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1378
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1378
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1378