سیر تحول برنامه تحصیلی از مشروطه تا پایان سلطنت رضا شاه


عنوان مقاله [English]

Educational development from constitutional Law (Mashroote) up to end of Reza Shah eare

نویسنده [English]

  • mahmood taherahmadi
چکیده [English]

In this article, the writer has mentioned the importance of modern educational programming.
Then he trys to explane a short history of program in training organization and responsibles of public instructions ministry's consideration educational program. According to main objections for the primary educations in the first Pahlavi eare

دوره 9، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1378
صفحه 30-46
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1378
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1378
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1378
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1378