منصب کلانتر و چند سند در مورد دو تن از کلانتران عصر صفوی


عنوان مقاله [English]

Few document toward two constables in Safaviyyeh eare

نویسنده [English]

  • mehdi farhanimonfared
چکیده [English]

This article contians two parts. In parts one the writer has translated Ann Lambton’s article about Constables in to Farsi and in part two he has produced several documents about Mirza Taghi Khan’s Constable and one document about Mirza Mohammad rafi Jaberi, whom are constables in Esfahan at Shah Soltan Hossin Safaviy eare

دوره 9، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1378
صفحه 4-19
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1378
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1378
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1378
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1378