معرفی کتاب


عنوان مقاله [English]

--

دوره 8، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1377
صفحه 132-132
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1377
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1377
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1377
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1377