نشریه زنان روزنامه نگار و نویسنده


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • seyedfarid ghasemi
دوره 8، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
تابستان 1377
صفحه 92-93
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1377
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1377
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1377