در سوگ استاد محمد اسماعیل رضوی «خورشیدی برآمده از خراشاد»


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • seyedmohamadhosein manzooralajdad
دوره 6، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1375
صفحه 112-114
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1375
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1375
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1375
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1375