پیام آقای سید محمد میر محمدی معاون محترم رئیس جمهور و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به مناسبت بیست و پنجمین سال تاسیس سازمان اسناد ملی ایران


عنوان مقاله [English]

--

دوره 5، شماره 2 و 1
شهریور 1374
صفحه 9-9
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1374
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1374
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1374
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1374