جهانگردی در گذشته


عنوان مقاله [English]

--

نویسنده [English]

  • fatemeh kateb
دوره 4، شماره 2 و 1
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل بهار و تابستان است
شهریور 1373
صفحه 3-5
  • تاریخ دریافت: 10 تیر 1373
  • تاریخ بازنگری: 10 مرداد 1373
  • تاریخ پذیرش: 20 مرداد 1373
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1373