مطالعات آرشیوی: ارائه الگویی برای وبگاه آرشیو ملی ایران بر اساس بررسی وبگاه های آرشیو های ملی جهان و نظرات صاحب نظران آرشیو

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

3 استادیار گروه کتابداری واطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا، 63 وبگاه آرشیو ملی کشورهای مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته که یا به زبان انگلیسی هستند یا به زبان رسمی و ملی ولی دارای نسخه انگلیسی نیز بوده اند. وبگاه ها پس از شناسائی شدن، با استفاده از نرم افزار webzip بارگذاری و ذخیره شده اند. آن گاه با استفاده از فایل های ذخیره شده ویژگی های محتوائی و ساختاری، استخراج و تحلیل شده اند. سپس با بهره گیری از نرم افزار Excel، بسامد ویژگی ها تعیین و در سیاهه وارسی به کار رفته اند. پس از تعیین موارد مشابه و مترادف ها، و نظرسنجی اولیه از کارشناسان آرشیوی، تعداد 41 ویژگی محتوائی و 10 ویژگی ساختاری مهم شناسائی شده و از طریق سیاهه وارسی، دراختیار صاحبنظران ایرانی حوزه آرشیو، جهت تعیین میزان اهمیت هر کدام از ویژگی ها، قرار گرفته است. در نهایت، با در نظر گرفتن درصد فراوانی توافقی بالای 60%، تعداد 36 ویژگی محتوائی و 7 ویژگی ساختاری، انتخاب و برای طراحی الگوی پیشنهادی اعمال گردیده است. در این پژوهش، برای دریافت نظرات صاحب نظران ایرانی، از روش پیمایشی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Proposed Website for the National Archives of Iran, Based on a Study of the Websites of other Countries’ National Archives and Archives Experts’ Opinions

نویسندگان [English]

  • abdolhosein farajpahloo 1
  • saeed rezaeesharifabadi 2
  • abdolhamid moarefzadeh 3
  • masoomeh dalvand 4
چکیده [English]

By using content analysis, in this research we studied 63 national archives websites which
either English was their default language or had an English version of their website. After the Consultative Assembly and were published in Majlis newspaper, such as fighting against dictatorship and taking loans from other countries. Furthermore, the paper presents two letters which were received by the newspaper officials. Finally, the live-volume book of the Majlis newspaper, republished by the library of the Parliament of the Islamic Republic of Iran, is reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The press/ Social role/ Civil society/Majlis newspaper/ The first National Consultative Assembly/ Content analysis/ Iran / Constitution/ The period of Minor Despotism/ Tabatabaei
  • Mohammad Sadeq/ Adib al-Mamalck Farahani