جریان کشف حجاب در شهر اصفهان

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله، بر آن است تا با استفاده از منابع و اسناد موجود، به بررسی چگونگی اجرای برنامه کشف حجاب و نتایج حاصل از آن در شهر اصفهان بپردازد. روش تحقیق در این مقاله، به صورت کتابخانه ای و تطبیق و تحلیل منابع موجود، بخصوص اسناد موجود بوده است. در این تحقیق تاریخی، پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به سازماندهی اطلاعات و تجزیه و تحلیل و سرانجام استنتاج از آن ها پرداخته شده است. نتیجه گرفته می شود کشف حجاب، یکی از مسئله سازترین اقداماتی بوده است که در دوره پهلوی اول انجام گرفت. اجرای این برنامه در اصفهان، به واسطه آن که بافت تاریخی و اجتماعی شهر، بافتی سنتی و مذهبی بود، با واکنش ها و مخالفت های گسترده ای روبرو شد. دولت برای پیشبرد این طرح، به استفاده از زور و فشار متوسل می شود. این در حالی است که پاره ای از اقشار، با این طرح همراهی می کنند.
Banning the Hijab in Esfahan

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Banning the Hijab in Esfahan

نویسنده [English]

  • seyedmasoud seyedbonakdar
چکیده [English]

This article studies the procedure of applying Reza Shah’s decree of banning the Hijab specifically in Esfahan and the outcomes that it had in this city according to the existing records and resources. The article concludes that banning the Hijab was one of the most controversial acts of Reza Shah. Many reactions and disagreements arouse from the ban of Hijab in Esfahan because this city was a religious and traditional city. Therefore the government resorted to enforcing the ban. At the same time, some social classes willingly accepted the ban.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ban on the Hijab/ Women/ Esfahan/ Fighting against government/ Reza Shah
  • Pahlavi king of Iran
  • 1878-1944/ Historical records