نویسنده

کارشناس حقوق سیاسی

چکیده

مقاله حاضر با هدف اطلاع رسانی بیش تر و بهتر به نابینایان و کم بینایان در کشور ضمن مرور اجمالی بر مفاهیم اطلاع ر سانی، کتابخانه و آرشیو به تشریح وظایف و اهداف کتابخانه ها و آرشیوها، ناظر بر اطلاع رسانی و توجه به نیاز مراجعان به کتابخانه از جمله نابینایان و نیمه بینایان پرداخته، آماری از بزرگی تعداد آنها و روند افزایش آنها در جهان ارائه داده، نقش دولت و مجامع بین المللی در تامین حقوق اجتماعی و توانبخشی به آنان را مورد بررسی قرار می دهد. در پایان اهمیت نقش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دو معاونت کتابخانه و اسناد به عنوان دو نهاد عمده ملی اطلاع رسانی در فراهم ساختن شرایطی مناسب برای بهره گیری نابینایان و کم بینایان از اطلاعات، ضرورت راه اندازی بخشی مشابه بخش نابینایان و معلولان کتابخانه ملی در معاونت اسناد (آرشیو ملی) و عواملی که در طراحی نظامهای اطلاع رسانی باید مد توجه قرار گیرند، مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The need for providing library and information services for blind and partially sighted users; the activities of the National Library and Archives of I.R. Iran and its future plans

نویسنده [English]

  • nasrin negahban

چکیده [English]

This article aims to look at optimal information services for blind and partially sighted library users in Iran. It briefly reviews the concepts of information science, library and archive. It also explains the responsibilities and goals of libraries and archives for meeting the needs of their users and especially blind and partially sighted users. Regarding the growing population of visually impaired people around the world, it points out the role of governments and international societies in providing their social rights and rehabilitating them. Finally, it discusses the important role of the National Library and Archives of Iran in providing a proper environment for visually impaired users. It also draws attention to the need for establishment of a section for visually impaired users in the National Archives of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the blind/ the partially sighted/ libraries/ archives/ libraries for the blind/ rehabilitation/ individual and social rights/ National Archives of I.R. Iran/ National Library of I.R. Iran / information services/ archival services