مطالعات آرشیوی: بررسی وجوه افتراق، اشتراک کتابداری، آرشیوداری و موزه داری و آرشیوداری دیداری -شنیداری

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده

آرشیوها،کتابخانه‌ها،موزه‌ها و آرشیوهای دیداری-شنیداری،نهادهائی هستند که با مجوعه سازی، سازماندهی،حفظ و نگهداری و دسترست‌پذیری منابع اطلاعاتی سروکار دارند.در ایران،به وجوه افتراق و اشتراک این چهار نهاد کم‌تر توجه شده است و در نتیجه،ارتباط این نهاد باهم مبهم است.هر چهار نهاد می‌توانند هر منبع اطلاعاتی اعم‌از کتاب،نشریه،سند،و منبع دیداری-شنیداری را در خود جای دهند و از منظر کارکردها و علایق خود به آن بنگرند. کتابخانه،با موادی سروکار دارند که بخش اعظم آن منتشر شده است.آرشیو،مجموعه‌ای از پیشینهء فعالیتهای‌ سازمانی یا اجتماعی است که غالبا مواد اصلی و منتشر نشده هستند.موزه‌ها،با بشر ساخته‌ها،اشیا و شوهد یا منتشر نشده،تک نسخه‌ای یا چند نسخه‌ای را در خود جای دهند.اهمیت حفظ و نگهداری در این چهار نهاد،یه یک اندازه نیست.هنگامی که منبع اطلاعات تک نسخه است،اهمیت حفظ و نگهداری آن به اوج خود می‌رسد.نوع دسترسی نیز در این چهار نهاد متفاوت است.این چهار نهاد،دارای مفاهیم و ویژگیهای خاص‌ محدودکننده،مجموعه‌ای را گردآوری و سازماندهی می‌کنند و آن را دسترس پذیر می سازند. پیدایش اینترنت و گسترش فناوریهای جدید،این چهار نهاد را با چالشهای روبرو کرده است.دیجیتالی- سازی منابع و دسترس پذیر کردن آنها در محیط مجازی،موجب شده است تا برخی،به این نتیجه گیری‌ برسند که این چهار نهاد بتدریج به هم نزدیک‌تر می‌شوند و حتی ممکن است از بین بروند و حوزه‌های وابسته‌ به فناوریهای نوین جای آنها را بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Differences and Similarities between Managing Libraries, Archives, Museums, and Audiovisual Archives

نویسنده [English]

  • vahid tehranipoor
چکیده [English]

Archives, libraries, museums and audiovisual archives are organizations which deal with building collections, organizing information resources, preserving them and making them available for users. However, so far, especially in Iran, the differences and similarities of these four organizations have not been discussed, therefore the exact relation between them is not clear. Each of these four organizations can have every kind of information resources such as books, journals, records, and audiovisual materials and deal with them based on their own interests. Ways of gathering resources, keeping and preserving them and the method of access to information is different in each of these organizations. Generally, these four organizations have their own concepts and characteristics. They gather and organize a collection and make it accessible according to their duty, status, users, financial and human resources, and other restricting or promoting factors. With The emergence of the internet and the development of new technologies, these organizations are facing challenges. Digitalizing resources and making them accessible in electronic environments has caused some people to conclude that these four organizations are gradually merging and that they may even disappear and new technologies may replace them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archives
  • Libraries
  • museums
  • Audiovisual Archives
  • Management