شناسائی شناسنامه ای روزنامه های تبریز در فاصله زمانی 1324-1325ش/ 1945-1946 م با تاکید بر توضیح روزنامه جوانلار (جوانان)

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

سوم شهریور 1320 ش./بیست و پنجم اوت 1941 م.که مصادف با تهاجم قوای دولتین روس و انگلیس به تبع‌ حوادث جنگ جهانی دوم به کشور گردید،نه تنها منجر به استعفای رضا شاه از سلطنت شد،بلکه سبب تغییرات‌ بسیاری در شئون مختلف مملکتی نیز گردید که هریک تاریخچهء خاص خود را دارد.از آن جمله،مطبوعات که از آغاز انقلاب مشروطه یکی از حربه‌های اساسی و شناخته شدهء جامعه در رساندن مکنونات قلبی مردم خود بودند، شاهد تغییرات گوناگون شدند تا جائی که رکن چهارم مشروطه در این دو دههء اختناق تعطیل و موقوف بودند.نشان‌ دادن اینکه چگونه بار دیگر در عرصهء سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی مملکت ظاهر شدند(بیان مسئله)و جز معدودی همگی بار دیگر رسالت روشنگرانه و خبررسانی خود را آغاز نمودند،از آن جمله بود تبلور روزنامه‌های‌ تبریز که به اقتضای موقعیت سوق الجیشی و راهبردی و اقتصادی و فرهنگی منطقه،بار دیگر میدان کشمکش‌ سازمانها و احزاب سیاسی،مشاجرهء قلمی فیمابین و سایر مطبوعات شدند.در این مقاله سعی شده ضمن عنوان‌ روزنامه‌های این سالها تا 21 آذر 1324 ش./12 دسامبر 1945 م.و معرفی شناسنامه‌ای(روش بررسی)روزنامه‌های‌ یکسالهء حکومت فرقهء دمکرات در آذربایجان(هدف)،به اقتضای موضوع روز-که جوانان مورد توجه و کانون‌ صحبتها و شعارهای همه‌جانبهء مسئولان مملکتی و بحق همهء مردم جامعه هستند-تأکیدی است بر توجه فرقه به‌ جوانان و تشکیلات و زمینه‌های مربوط به آنها از خلال معرفی روزنامهء جوانلار(جوانان)در این سال و بازبینی‌ مطبوعات این دوره به طور گذرا(نتیجهء کلی).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tabriz Newspapers’ Recognition from 1945 to 1946 with Emphasis on Javanlar Newspaper Description

نویسنده [English]

  • siroos baradaranshokoohi
چکیده [English]

Twenty - fifth of August 1941, that was coincided with Russ- England agression to Iran cause to Reza shah’s resignation and other changes in different parts of government. One of these parts was Newspapers that were one of the essential ways of stating people’s hidden requests. In these two decades, Newspapers closed and abolished. They show that how appeard in political, social, cultural and economic field again and except some of them, the others begin their descriptive message. Tabriz newspapers prepared a Place for showing organizations and political parties, conflict, written debates with themselves and other newspapers.The author tries to introduce the newspapers of these years (utill December 1945) and states the newspapers that issued in a year of Democrat party’sgovernment in Azerbaijan. On the spur of the matter that is the youths it emphasis on the party's consideration to youths by introducing javanlar (the youths) Newspaper in this year.