بازخوانی فرمانی از اشرف افغان پس از رسیدن به حکومت اصفهان

نویسنده

چکیده

فرمان مورد نظر،از معدود اسنادی است که از زمان حکومت افغانها در ایران باقیمانده است.این سند،متعلق به‌ اشرف افغان است و دارای سجع مهر و تاریخ به حکومت رسیدن وی در ایران می‌باشد و حاوی نکات مهمی از مسائل‌ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی آن دوره و همچنین شیوهء حکومتگری افغانها در ایران،نحوهء برخورد آنان با عامهء مردم،اصناف و کسبه و اقلیت‌های مذهبی،و قوانین وضع کردهء آنان در خصوص ازدواج اقغانها با ایرانیان،ازدواج‌ زنان و دختران امیران مقتول و معزول،چگونگی دریافت حقوق دیوانی از کسبه،لزوم کسب اجازه جهت سکونت‌ در هر محل،جلوگیری از دخل و تصرف غیرشرعی و غیرقانونی در اموال اهالی،لزوم حفظ شیوهء رعیتی و اطاعت‌ از سلطان،رسیدگی حکام شرع به دعاوی مسلمانان با هندیان و یهودیان و نصارا،و موارد دیگری که ذکر همهء آنان‌ مقدور نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Re-Reading a Decree of Ashraf Afghan after his governing in Isfahan

نویسنده [English]

  • hamideh khodabakhshi
چکیده [English]

This command is one of the records that remained from Afghan's governing in Iran. This record belongs to Ashraf Afghan, has date and seal, which showed his reign in Iran. It contained very important points as follows:
1)     Economic, social and cultural issues of that period
2)     The way of Afghan's governing in Iran and their behavior with people, shopkeepers union, tradesmen and religious minorities
3)     Their approved rules concerning Afghans' marriage with Iranians and the quality of taking governmental salary from tradesmen
4)      The obligation of obtaining permission for settelment
5)      The obligation of farmers' behavior and their obeying sultans
Religious governors' attending in Moslems' claims and disputes with Indians, Jewish, and the Christians.