تهیه الگوی رایانه‌ای برای تعیین ویژگی های جوهر اسناد دستنویس بیزانس

نویسنده

چکیده

تحقیقات دانشجویی زیادی برای تعیین مشخصات‌ جوهرهای موجود در اسناد دستنویس وجود دارد که‌ می‌تواند اطلاعات مهمی در مورد قدمت و منبع سند دستنویس فراهم آورد.دانش ما در مورد ترکیبات موجود در جوهر اسناد دستنویس بسیار محدود است و مهم‌تر از آن، اینکه ما برای بررسی ساختار ترکیبات جوهر،ناچار به استفاده‌ از روشهای شیمیایی تخریبی هستیم.در بسیاری موارد،این‌ بدان معنی است که باید نمونه از سند اصلی جدا شود و مورد بررسی قرار گیرد.برای مجموعه‌های قدیمی و باارزش، نمونه‌برداری بسیار اندک هم باعث نابودی تدریجی آنها می‌شود و آرشیویستها و کتابداران،به هیچوجه اجازهء فرسودن اسناد را به کسی نمی‌دهند،هرچند این فرسایش‌ بسیار اندک باشد. برای شناسایی جوهرهای با ساختار ناشناخته،راهکار خودکار رایانه‌ای،روشی مناسب و سازنده است که می‌تواند در مورد اغلب اسناد دستنویس به کار آید.در این مقاله،روش‌ مذکور ارائه می‌شود.این‌روش براساس شیوه‌های پردازش‌ تصاویر پیشرفتهء دیجیتالی است که با استفاده از یک روش‌ خودکار و غیر مجرب آزمایش سند که تجزیه جوهر را تنها با روشهای مشاهداتی امکانپذیر می‌سازد،به نتیجه می‌رسد. راهکار ما در مورد اسناد دستنویس بیزانس به کار برده‌ شد.این جوهرها با استفادها از الگوهای رایانه‌ای و تنها با اطلاعات دیداری شناسایی شدند.تصاویر استفاده شده در آزمایشها با نور مرئی و نزدیک به فروسرخ(مادون قرمز)تهیه‌ گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a computerized paradigm for determining characteristics of inks in Byzantium manuscripts

نویسنده [English]

  • shahnaz bohlouli
چکیده [English]

There have been thousands ol'student papers about determining the characteristics of inks in Byzantium manuscripts. However, our knowledge about the structure of the inks is still limited. Therefore, we would harbor to methods to decode the compound, which expose the documents to several chemical damages. Naturally, the researcher should tear off a piece of the record to test its ink type, and as you know', this would be destructive to an old, valuable collection, although the sample is too small in appearance, so that no archivist or librarian would allow such damage to occur.with Great Qaem Maqam in Tabriz. The col lection covers seven endowment documents, first of which relates to a Public Bath in Tabriz City, The endower of the document, Mirza Mussa Khan, is the elder son of Great Qaem Maqam and younger brother of Qaem Maqam the Jr. The rest of the endowments were made by sister of Mirza Mussa Khan, Taj-Mah, which will be introduced in future. The article would familiarize the reader with the endower, territories of the endowed property, and how the property is being used. Accordingly, the superintendent of the endowed property is presented and the documents ar e reread thor­oughly.