پیشگامان تالیف کتابهای درسی آموزش فارسی در عصر مشروطه

نویسنده

چکیده

یکی از دگرگونی های برآمده از جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، تغییر نوع نگرش به کودکان و نوجوانان و چگونگی آموزش و پرورش آنان بود. بنابر اصل نوزدهم متمم قانون اساسی، دولت مشروطه موظف به نظارت بر نظام آموزشی بود و برای این منظور تشکیلات قبلی دچار تحول و توسعه شد در این میان با اجباری شدن آموزش ابتدایی و افزایش تدریجی مدارس، لزوم تولید کتابهای درسی احساس شد و کسانی را واداشت تا برای دستیابی به این مهم به تکاپو برخیزند. براین اساس، بررسی چگونگی تألیف آموزش زبان و ادبیات فارسی در عصر مشروطه و ارائه اسنادی در این زمینه موضوع مقاله می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pioneers of Compiling Persian Teaching Books in Constitutional Era

نویسنده [English]

  • mahmood taherahmadi
چکیده [English]

Modern teaching and schooling is one of the important issues emerged from the constitution­alism in Iran.On the basis of the constitutional law the government was responsible for supervision of the education system, therefore, new regulations and systems were developed and some decisions such as compulsory education especially in primary schools were made in constitutional revo­lution.These changes forced the government to nominate experts and scholars to prepare the proper teaching books.This paper highlights the methods used in compilation of the books and the styles of teaching in Persian language and literature in constitutional period