رویکرد روس و انگلیس به بحرانهای مالی حکومت محمد علی شاه در دوران استبداد صغیر

نویسنده

چکیده

با استقرار نظام مشروطه در ایران و تشکیل مجلس، از جمله اولین بحرانهای دامنگیر دولت و حکومت، بحران فزاینده مالی بود که به سرعت موجبات مناقشه دولت و مجلس را فراهم آورد و مجلس در مقابل درخواست استقراض از خارجه مقاومت نموده و پیشنهاد تأسیس بانک ملی را نمود، این کشمکش با به توپ بسته شدن مجلس و شروع دوران استبداد صغیر پایان یافت و حکومت محمد علی شاه جهت مذاکره با روس و انگلیس برای اخذ وام مبسوط الید شد. مقاله حاضر با عنایت به مشکلات فراروی محمد علی شاه در بیش از حدود 13 ماه دوران موسوم به استبداد صغیر، رویکرد و نوع تعامل دو کشور روس و انگلیس را با وضعیت سیاسی ایران پس از بمباران مجلس مورد بررسی اجمالی قرار داده و براین پرسش پاسخ می دهد که: خواستها و نیازهای مالی و اقتصادی محمد علی شاه بر حسب چه اولویتها و شروطی از سوی دو کشور روس و انگلیس مورد توجه قرار گرفت و به چه نتایجی منجر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Russia and England Positions in Financial Crises of Mohammad Ali Shah in the Short Term Despotic Period

نویسنده [English]

  • mozafar shahedi
چکیده [English]

After domination of the constitutional system along with the establishment of the national parliament, the first crises that the government involved was the increasing of the financial crises of the government.This event violates the government and parliament relations.National parliament rejected foreign loans and then suggested the establishment of the na­tional bank (Bank Meli).This conflict was terminated by bombarding the parliament.Following the parliament attack, Mohammad Ali Shah’s power was expanded especially in negotiation with Russia and England for receiving foreign loansThese fights which directed by Zaynab Pasha initiated due to oppressions and sexual discrimi­nation imposed by the feudalism system in the period of prince Mohammad Ali Mirza.