بختیاری ها، مشروطیت، وحدت و تفرقه ایلی

نویسنده

چکیده

بختیاری به عنوان یکی از نیروهای قدرتمند عشایر در ایران در انقلاب مشروطه بویژه پس از استبداد صغیر نقش موثری ایفاد نمود. اما این ایل از دو سوگرفتار اختلافات ایل بود که این اختلافات بر سر مشروطیت نمود بیشتری پیدا کرد. بختیاریها از یک سو اختلافاتی با دو ایل همسایه یعنی قشقایی و عرب داشتند و از سوی دیگر در درون خود بر سر مشروطیت تضاد بسیار داشتند. علیقی خان سردار اسعد و سایر خوانین بختیاری بویژه خوانین مشروطه خواه ابتدا با انعقاد قراردادهای با شیخ خزعل عرب و صولت الدوله قشقایی توافق کردند و سپس به ایجاد وحدت در درون ایل خود پرداختند. سردار اسعد خان مشروطه خواه از جناج ایلخانی و برادرانش به دنبال توافق با عموزادگان خود یعنی فرزندان حاجی ایلخانی برآمد. فرزندان حاجی ایلخانی و بویژه لطفعلی خان امیر مفخم و نصیرخان سردار جنگ از طرفداران جدی استبداد بودند و به حمایت از محمد علی شاه پرداختند اما سردار اسعد و برادرانش که فرزندان حسینقلی خان ایلخانی بودند به طرفداری از مشروطیت برخاستند. تضاد میان دو جناج ایلخانی بر سر مشروطیت و استبداد که نزدیک بود باعث خونریزی میان آنها شود سرانجام با خردمندی سردار اسعد از یک سو و دانایی بعضی از پسران حاجی ایلخانی از جمله سردار محتشم از سوی دیگر باعث شد تا قرادادهای میان طرفین در حمایت از مشروطیت منعقد گردد و منافع حاصله از پیروزی مشروطیت نیز میان دو جناج تقسیم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bakhtiarian and Constitutionalism Tribal Unity and Disunity

نویسنده [English]

  • ghaffar pourbakhtiar
چکیده [English]

Bakhtiarian tribe as powerful tribe of Iran played an important role in constitutional revolution.parliament formed with the different social classes such as aristocrats, princes, clergies, mer­chants, feudal and the other groups.This paper studies the election status in the first period and the main activities of the first national parliament along with the factors led to quarrel between Shah and Government which finalized with bombarding the national parliament by king’s decree.