اسنادی از مخالفان مشروطه (رحیم خان چلبیانلو)

نویسنده

چکیده

ا بحال تحقیقات قابل توجهی در موضوع و ابعاد مختلف انقلاب مشروطیت از جمله: اندیشه انقلاب، نقش علما و حماسه های آزادیخواهان تدوین و به چاپ رسیده است اما بندرت مطلبی درباره مخالفین مشروطیت و انگیزه های آنان نوشته شده است. از این رو سعی نگارنده بر آن است با مدد از اسناد موجود در گنجینه اسناد ملی ایران به بررسی فعالیت یکی از مخالفین مشروطیت به نام رحیم خان چلبیانلو بپردازد و در این مقال صرفا یک بعد آن که درگیری وی با قوای دولتی به فرماندهی سردار بهادر و یفرم خان است مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به اجمال به بررسی زندگی رحیم خان، موقعیت اجتماعی و ایلی او، مناصب وی در دوره محمد علیشاه، نقش او در مخالفت با مشروطه و عاقبت شکست و فرار او مورد تحقیق قرار گرفته است. سعی برآن است که در مجالی نه چندان دور این پژوهش در قالب کتابی مستند تدوین و به اهل تحقیق تقدیم گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Records of Oppositions on the Constitutional Revolution The War of Government Forces with Rahim Khan Chalbianloo

نویسنده [English]

  • ali karimian
چکیده [English]

Attempts has been so far made to analyze the original thought of forming the constitutional revolution and the role of clergies and other literate people and liberty movements aiming at domination of this revolution but nothing has been written about the constitutional's oppositions and their movements.
The author of this paper tries to study the character of one of the oppositions of constitutional­ism under the name of Rahim Khan Chalbianloo by means of records available in Iran National Archives Organization.This paper briefly studies the life of Rahim Khan, his social class and his official positions in Mohammad Ali Shah along with his role in opposition with the constitutionalism.The defeat and escape of Rahim Kan has also investigated in this paper.It is in the hope that this research will be published as historical book in future.