دوره 2، شماره 4و3
این شماره شامل مطالب منتشر شده در دو فصل پاییز و زمستان است
اسفند 1371
صفحه 41-46
  • تاریخ دریافت: 10 دی 1371
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1371
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1371
  • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1371