بررسی یک سند تاریخی از دوره قاجار

نویسنده

چکیده

نقوش نمادین سنتی، محصول قرن ها تلاش هنرمندان، اندیشمندان وصنعتگران هر جامعه است که معانی عمیق و گسترده ای ، به اختصار و موجز در آنها به تصویر درآمده است. گستره نماد، به گستردگی فرهنگ و هنر ملت هاست. و بحث نماد ها در ارتباط تصویری بسیار مهم و ارزشمند میباشد. نماد را در بحث های مختلف هنر گرافیک میتوان پیگیر شد . یکی از این موارد، استفاده از نماد در کارت می باشد . کارت یکی از محمل های کاربردی هنر گرافیک است که انواع آن شامل کارت های عضویت، اعتباری، کارت پستالها، کارت های تبریک ، کارت دعوت و مانند اینها میباشد. این کارت ها اگر چه به منظور اطلاع رسانی به کار میروند، اما طراحی آنها از مباحث مهم گرافیک است و حامل بسیاری از نشانه و سمبل ها میتوانند باشند. در مقاله حاضر، با معرفی یک کارت دعوت از دوره قاجار، به بررسی مهمترین نماد های آن دوره پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Survey of a Historical Record from Qajar's Era

نویسنده [English]

  • efatosadat afzaltusi
چکیده [English]

Traditional symbolic impressions are the result of many centuries' efforts of artists, thinkers, and artisans of each society that portrayed profound meanings. The range of symbol is similar to the expansion of people's cultures and arts. Symbols are very important in pictorial commu­nication.We can find symbols in different fields of graphic art. One of these is the use of symbols in cards. Card is one of applied manner in graphic that its different kinds are: membership, credit, postal, congratulation, invitation.
Their designs are important parts in graphic, that included many symbols and marks, although cards are used for information. In this article, some important symbols of Qajar era examines by introducing an invitation card of that era