نقد و نظری روایی بر پیشینه و چگونگی تشکیل قشون اسلامیه در لرستان (عصر پهلوی 1301-1306 ش.)


عنوان مقاله [English]

The Antecedent and Quality of Qoshoun-e-Islamiyeh's Formation in Lorestan (Pahlavi Era 1922-1927 A.D.)

نویسنده [English]

  • Mohsen Roustaei