قابلیت‌های نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی در زمینۀ منابع آرشیوی: دیدگاه‌های کتابداران و آرشیویست‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقالۀ حاضر، به منظور کمک به کتابداران و آرشیویست‌ها در گزینش نرم‌افزار مطلوب، به بررسی قابلیت‌های نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی در زمینۀ منابع آرشیوی می‌پردازد. جامعۀ آماری این پژوهش، کتابداران و آرشیویست‌های کتابخانه‌ها و مراکز اسناد کشور هستند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام شده است. جهت گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ای که در قالب یک صفحه وبی طراحی شده و از طریق نشانی اینترنتی در دسترس جامعه آماری قرار گرفته، استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد که نرم‌افزار کتابخانه‌ای پارس آذرخش با فراوانی 28 و درصد 3/68 ، بیشترین موارد کاربری را در نزد کتابداران و آرشیویست‌ها دارد. پس از آن، نرم‌افزار سیمرغ با فراوانی 5 یعنی 2/12 درصد و نرم‌افزار نوسا با فراوانی 4 یعنی 8/9 درصد، مورد استفادۀ کتابداران و آرشیویست‌ها است. نتایج پژوهش، همچنین حاکی از این است که میزان رضایت کتابداران و آرشیویست‌ها از قابلیت‌های نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای در حوزۀ مدیریت منابع آرشیوی، در سطح متوسطی قرار دارد. این یافته، نشان می‌دهد که اغلب نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای، به رغم ادعای خود مبنی بر جامعیت و پوشاندن تمام زمینه‌های مربوط به کتابخانه و آرشیو، تاکید بیشتری بر منابع کتابخانه‌ای دارند و منابع آرشیوی با حداقل توجه مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Efficiency of Farsi Integrated Library Softwares for Managing Archival Resources: the Viewpoints of Librarians and Archivists

نویسنده [English]

  • Amir reza Asnafi
چکیده [English]

abstract

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords
منابع و مراجع