کیفیت دوره‌های حضوری علوم آرشیوی برگزار شده در مرکز آموزش آرشیو ملی ایران: دیدگاه آرشیویست ها و مدرسان در سالهای 1392 و1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی گرایش بازیابی اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران s.naeemi@gmail.com

3 کارشناس‌ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی سازمان اسناد وکتابخانة ملی ایران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
هدف: تعیین کیفیت دوره­ های حضوری علوم آرشیوی برگزار شده درمرکز آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از دیدگاه آرشیویست­ ها و مدرسان این علوم است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی، و ابزار پژوهش پرسشنامه ­ای است که در مقیاس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 100 آرشیویست به همراه 13  نفر مدرس است که در سال 1392 و 1393 در دوره‌ های آموزشی حضوری در حوزه علوم آرشیوی آرشیو ملی شرکت کرده‌اند.
یافته­ های پژوهش: میانگین کلی نظرات مدرسین در مورد موفقیت دوره‌ های برگزار شده برابر با 45/3 و بالاتر از حد متوسط است. از دیدگاه آرشیویست ها نیز کیفیت دوره ها بالاتر از حد متوسط، و هماهنگی مفاهیم و محتوای دوره­ های آموزشی ارائه شده با مهارت تخصصی آرشیویست­ها نزدیک به حد متوسط است. مطابقت سرفصل دروس ارائه شده با اهداف آموزشی، و نحوۀ تدریس مدرسان نیز از نظر آرشیویست ها بالاتر از حد متوسط ارزیابی شده است. بر اساس سایر یافته ها کیفیت فضای آموزشی از نظر روشنایی و از نظر صدا بالاتر از حد متوسط، و از نظر گرمایش و سرمایش پایین تر از حد متوسط بوده است.
نتیجه گیری: شرکت­ کنندگان دوره ها، بکارگیری روش­های حضوری در آموزش  علوم آرشیوی را مثبت می­دانند. در مورد کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده در دوره­ ها و نحوه تدریس مدرسان  نتایج نشان­ دهندۀ عملکرد نسبتاً موفق مرکز  بوده است. مرکز در آموزش مهارت­ های حوزه  تنظیم و پردازش موفق ­تر از همه حوزه ها بوده و جا دارد در سایر حوزه­ ها نیز آموزش مهارت­ های تخصصی لازم برای آرشیویسیت­ ها ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An assessment of the quality of archival training programs held at the National Library and Archive of Iran (2013-2014): trainers and trainees views

نویسندگان [English]

  • Najla Hariri 1
  • Sadaf Naeeimi 2
  • Fatemeh Esfandiari 3
1 Associate Professor, Information and Knowledge Studies, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, I.R.Iran
2 PhD Student, Information and Knowledge Studies, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, I.R.Iran
3 MA, Information and Knowledge Studies, National Library and Archives of Iran, Tehran, I.R.Iran
چکیده [English]

Purpose: The quality of archival training programs of the National Library of Iran is assessed from the perspective of participants.
Method/Research Design: The data gathering tool was a questionnaire designed using the Likert scale. The study population included 100 trainees and 13 trainers who participated courses throughout the years   2013 and 2014.
Findings: The mean value of the viewpoints of educators about the success of courses was higher than average (3/45 out of 4), and above the average from the viewpoints of the trainees. Agreement of the content of courses with previous knowledge of the trainees was also close to average. The quality of the learning environment was above the average with regard to lighting and sound, but below the average with regard to temperature.
Conclusion: Participants expressed a positive view about face to face training. The quality of educational services provided in programs and teaching quality have been relatively satisfactory. Training program has been more successful with regard to description and organization of records. Provision of further training programs targeting other areas of archival work is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • archival science
  • National Library and Archives of I.R. of Iran
منابع
اردلان، رضا (1373). بررسی ضرورت آموزش ضمن خدمت کتابداران شاغل در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران. پایان­نامة کارشناسی­ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدة علوم انسانی.
اسدی­کیا، فرناز (1376، بهار و تابستان). آموزش ضمن خدمت کتابداری در تهران در سال­های 74-1373. فصلنامة کتاب، 8(1و2) ،109-123.
بیان، حسام­الدین؛ شکیبامقدم، محمد (1375). مدیریت شیوه‌های نو در آموزش. تهران: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دیریت‌ دول‍تی.
تیمورخانی، افسانه (1382، زمستان). ارزیابی دوره­های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران. فصلنامةکتاب، 56، ،  13-22 .
شهرزادی، لیلا؛ مجیری، شهین (1389). نیازسنجی دوره­های آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 566-576.
 
معرف­زاده، عبدالحمید؛ دهکردی، پرستو (1385). بررسی نیروی انسانی و نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه­های دانشگاهی استان خوزستان. فصلنامة کتابداری و اطلاع­رسانی، 35، صص 107-129.
نظری،زهره؛ نیکنام،مهرداد؛ غفاری،سعید (1389). ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران 1388. فصلنامةکتاب،ش85، 7-18.
ولی­زاده­حقی، سعیده؛ ولی‌زاده­حقی، جواد (1385). دستنامه آموزش از راه دور با تاکید برعلوم کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: دبیزش.
ویرجینا، آنابندیکتیس، گارسیا (1382، ب‍ه‍ار و ت‍اب‍س‍ت‍ان). ترویج فرهنگ آرشیوی( اعظم­سادات حسینی، مترجم) گنجینة اسناد، ش 49 و 50،96-99.
Adomi, E.E, Nwalo, K.I.N. (2003). Prospects for Continuing Professional Education for Library and Information Science Professionals in Nigeria: the Case of Delta State. New Library World, l. 104( 1194/1195),  499- 508.
Canadian Library Journal, 48 (6) ,399-404.
Chopra H. User education: training the librarians to use new technologies in the developing countries [Online].2001 [cited 2006 Apr 25, from: URL: http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/103-126e.pdf /
Mahmood K, Ajmal Khan M. ICT training for LIS professionals in Pakistan: a needs assessment. Emerald Group Publishing Limited 2007; 41(4): 418-427.

Raymond, Boris (1991). Russian Education for Library and Information Service.

Sanchez, Concordia (1974). The libraries of the Philippines. Philippine Library Association, 9-10.
Wilson TD(2001). Mapping the curriculum in information studies. New Library World, 102(11-12): 436-342.