بررسی تأثیر ضد قارچی عصاره گیاه کبیکج جهت حفاظت آثار کاغذی تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،ایران

2 استادیار، دانشکدۀ حفاظت و مرمت آثار، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکدۀ داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه انگل و قار چشناسی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی خاصیت ضد قارچی و قدرت مهارکنندگی گیاه کَبیکَج در برابر مهم­ترین قارچ‌های مخرب آثار کاغذی مانند گونه‌های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس فلاووس، پنیسیلیوم، و کلادوسپوریوم ­است.
روش و رویکرد پژوهش: روش پژوهش، تجربی-آزمایشگاهی بوده و روش یافته ­اندوزی، مطالعات کتابخانه­ ای و آزمایشگاهی است. غلظت‌های مناسب بر مهار رشد قارچ‌ها، با روش ترکیب دو عصاره آبی و هیدروالکلی در محیط کشت سابورود دکستروز آگار تعیین شد.­ برای سنجش قدرت بازدارندگی عصاره‌ها بر روی کاغذ، نمونه ­های کاغذ فیلتر پیرسازی شده در سه گروه کنترل، آغشته شده به عصاره آبی و هیدرو الکلی، با سوسپانسیون‌های قارچی تلقیح شد و تأثیر عصاره ها  بر روی ساختار کاغذ با آزمون‌های تعیین میزان اسیدیته، مقاومت­ کششی، رنگ­سنجی، و آنالیز دستگاهیATR-FTIR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌های پژوهش: با توجه به نتایج آزمایش‌ها، گیاه کَبیکَج قدرت مناسبی در کنترل رشد عوامل قارچی دارد. در نمونه‌های کاغذی آغشته به عصاره آبی در نسبت1:20، و در نمونه‌های کاغذی آغشته به عصاره هیدروالکلی تا نسبت1:180، عصاره گیاه به­طور کامل مانع رشد هر پنج گونه قارچی شد. بیشترین حساسیت به عصاره‌ها در جنس پنیسیلیوم و کلادوسپوریوم مشاهده شد که درصد بازدارندگی عصاره هیدروالکلی با غلظت 1:200 در جنس پنیسیلیوم 57/99 درصد، و کلادوسپوریوم 78/99 درصد بود. پس از پیرسازی در نمونه‌های کاغذی تیمار شده با هر دو عصاره، میزان pH حدود4/0واحد کاهش یافت. براساس نتایج رنگ­سنجی، با افزایش پارامتر(زرد-آبی) شدت زرد­شدگی با کاهش پارامتر (روشنایی-تاریکی) تیرگی کاغذ بیشتر شد. پس از پیرسازی، در نمونه ­های تیمار شده با عصارة آبی، حدود 46/0واحد و عصاره هیدروالکلی حدود41/0 واحد، کاهش مقاومت کششی مشاهده شد. به­ طورکلی، عصاره هیدروالکلی، در مقایسه با عصاره آبی، قدرت بیشتری در مهار رشد قارچ و تأثیرات رنگی، و کاهش مقاومت کششی کمتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the antifungal activity of the Kabikaj herb on fungi damaged paper material

نویسندگان [English]

  • Mina Khoubani 1
  • Mehrnaz Azadi 2
  • Behzad Zolfaghari 3
  • Parvin Dehghan 4
1 MA, Historical and Cultural Objects Restoration, Arts University of Isfahan, Isfahan, I.R.Iran
2 Assistant Professor, Historical and Cultural Objects Restoration, Arts University of Isfahan, Isfahan, I.R.Iran
3 Associate Professor, Medical University of Isfahan, Isfahan, I.R.Iran
4 Assistant Professor, Medical University of Isfahan, Isfahan, I.R.Iran
چکیده [English]

Purpose: Evaluation of antifungal activity and inhibiting effects of the Kabikaj  herb on the most important destructive fungi of paper material such as Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Penicillium spp. and Cladosporium spp..
Design/Methodology. Findings were determined by mixing aqueous and hydro-alcoholic extracts with Sabouraud dextrose agar. To assess the inhibitory effects of extracts on fungi on paper, aged filter papers were used as samples in three groups: control and two test samples were inoculated with the aqueous extract and hydro-alcoholic extract. All samples were inoculated with the prepared suspensions of spores and the effects of plant extracts on the structure of the paper was investigated by tests such as determination of acidity, colorimetric investigations, tensile strength tests and ATR-FTIR.
Findings: Kabikaj  herb has a noticeable effect on controlling the growth of fungi. In samples impregnated by aqueous extract in the ratio of 1:20 and samples impregnated by hydro-alcoholic extract in the ratio of 1:180, the plant extract inhibited the all five types of the fungi growth. The highest sensitivity against extracts was observed in Penicillium spp. and Cladosporium spp.   in which the inhibitory percentage of Hydro-alcoholic extract in ratio of 1:200 was 99.57% for Penicillium spp., and was 99.87% for Cladosporium spp.. After aging, the paper samples treated with both extracts were reduced to 4.0 units in pH level. According to colorimetric results, by increasing the b* factor (yellow/blue) the intensity of yellowing process, and decreasing L* factor (brightness/darkness) the darkening process increased. After the aging process, in samples treated by aqueous extract, about 0.46 unit and hydro-alcoholic extract about 0.41 unit reduction in tensile strength was observed. Generally the hydro-alcoholic extract in comparison to aqueous extract showed more appropriate inhibitory power against fungi, and also its color affects and tensile strength reduction is minor

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Kabikaj
  • Antifungal
  • Paper documents
  • Aqueous extract
  • Hydro-alcoholic extract
منابع
اشبیلی، بکر بن ابراهیم(1379). ترجمه فارسی التیسیر فی صناعة التسفیر(محمد آصف فکرت، مترجم)، نامة بهارستان، 1(2)، 5-18.
خوبانی ربّانی، مینا (1393). بررسی و ارزیابی تأثیر ضد قارچی گیاه کَبیکَج(Ranunculus lanuginosus) جهت حفاظت آثار تاریخی کاغذی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، گروه مرمت آثار، دانشکدة مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان.
رحیمی، شهمیرا؛ پدرام، نرگس(1382). قارچ زدایی آثار سلولزی با استفاده از گیاهان. پایان­نامة کارشناسی ارشد مرمت اشیای تاریخی و فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکدة هنر و معماری، تهران.
زرگری، علی(1390). گیاهان دارویی(ج1). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
صمصام شریعت، هادی.(1371). عصارة‌گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و روشهای شناسایی وارزشیابی آنها، اصفهان: نشرمانی.
—            قهرمان، احمد؛ اخوت، احمدرضا(2009). شرح تطبیقی گیاهان دارویی کهن(ج2). تهران: نشر دانشگاه تهران.
—            -----------------------(1383).تطبیق نام‌های کهن گیاهان دارویی با نام‌های علمی: تاریخ گیاهان دارویی. تهران: نشردانشگاه تهران.
—            قهری، محمد(1385). مروری بر عوامل قارچی مخرب کاغذ ،آسیب شناسی و راههای پیشگیری و مقابله، دوفصلنامه مرمت و پژوهش، (1)، 27-42.
—            گسک، آدام(1382). کبیکج در دستنوشته های اسلامی(افسانه منفرد، مترجم). جهان کتاب، (169)، 26.
—            معین، محمد(1368). فرهنگفارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
—            موسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، روش تسریع در کهنه شدن کاغذ و مقوا در دمای 80 درجه سلسیوس و رطوبت 65درصد، شمارة 4706 –ISIRI.
—            موسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،  کاغذ و مقوا – اندازه گیری ویژگی های کششی،8273-3–ISIRI.
Alkema,J. & Seager, SL.(1982). The chemical pigments of plants. Journal of Chemical Education, 59, 183-186.
Aslam, M.s, Ghoudhary, B.,Uzair, M. & Ijaz, A.S. (2012). The GenusRANUNCULUS: A Phytochemical and Ethnopharmacological Review, International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, (4), 15-22.
Berger, Artur & Wachter, Helmut(1998). Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch (in German), (8 ed.). Walter de Gruyter Verlag. ISBN 3-11-015793-4.
Bhattacharyya, P. R., Nath, S. C., & Bordoloi, D. N. (1993). Insecticidal activity of Ranunculus sceleratus (L.) against Drosophila melanogaster and Tribolium castaneum. Indian journal of experimental biology31(1), 85.
Boyaghchi, M. A.(2008). The importnace using of the extract of Hanzal as inhibitors in paper manuscripts,Fouth Islamic manuscripts conference, Queen's college, univestiy of Cambridge, 6-9 july.
Cao, B. J., Meng, Q. Y., & Ji, N. (1992). Analgesic and anti-inflammatory effects of Ranunculus japonicus extract. Planta medica58(6), 496-498.
Devanathan, .R.(2013). Conservation of Manuscripts – The Natural Way, International Journal of Current Pharmaceutical Review and Research, 3(4), 99-104.
Grinkevich, N. I., & Safronich, L. N. (1983). Chemical analysis of medicinal plants. Vysshaya Shkola, Moscow, 170-172.
Hachelaf, A., Zellagui, A., Touil, A., & Rhouati, S. (2013). CHEMICAL COMPOSITION AND ANALYSIS ANTIFUNGAL PROPERTIES OF RANUNCULUS ARVENSIS L. Pharmacophore4(3).
Hanley, M. E., Lamont, B. B., Fairbanks, M. M., & Rafferty, C. M. (2007). Plant structural traits and their role in anti-herbivore defence. Perspectives in Plant Ecology, Evolution andSystematics8(4), 157-178.
Kharbade, B. V. (2010). Research And Innovation In Conservation Of Manuscripts-An Interim Report. Research Project of National Mission of Manuscripts NMM),Accessed on, 2, 2012.
Łojewska, J., Miśkowiec, P., Łojewski, T., & Proniewicz, L. M. (2005). Cellulose oxidative and hydrolytic degradation: In situ FTIR approach. Polymer degradation and stability88(3), 512-520.
Mann, S.R., Kaufman, P.E.(2012). Natural product pesticides: their development, delivery and use against insect vectors. Mini-reviews in organic chemistry9(2), 185-202.
Numpaque, M. A., Oviedo, L. A., Gil, J. H., García, C. M., & Durango, D. L. (2011). Thymol and carvacrol: biotransformation and antifungal activity against the plant pathogenic fungi Colletotrichum acutatum and Botryodiplodia theobromae. Tropical plant pathology36(1), 3-13.
Orhan, D. D., Özçelik, B., Özgen, S., & Ergun, F. (2010). Antibacterial, antifungal, and antiviral activities of some flavonoids. Microbiological research165(6), 496-504.
Pandey, DK, Tripathi, NN, Tripathi, RD & Dixit, SN.(1982). Fungitoxic and phytotoxic properties of essential oil of Hyptis suaveolens. Pflanzenkrankheid Pflanzenschutz, 89,344-349.

Qasem, J. R. (1996). Fungicidal activity of Ranunculus asiaticus and other weeds against Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Annals of applied biology, 128(3), 533-540.

Rakotonirainy, M. S., & Lavédrine, B. (2005). Screening for antifungal activity of essential oils and related compounds to control the biocontamination in libraries and archives storage areas. International biodeterioration & biodegradation55(2), 141-147.
Riviere, J. E., Craigmill, A. L., & Sundlof, S. F. (1991). Handbook of comparative pharmacokinetics and residues of veterinary antimicrobials. Handbook of comparative pharmacokinetics and   residues of veterinary antimicrobials.
Roberts, M. F. (Ed.). (2013). Alkaloids: biochemistry, ecology, and medicinal applications. Springer Science & Business Media.
 Roller, S., Seedhar, P. (2002). Carvacrol and cinnamic acid inhibit microbial growth in fresh‐cut     melon and kiwifruit at 4° and 8° C. Letters in Applied Microbiology35(5), 390-394.
Seegal, B. C., & Holden, M. (1945). The antibiotic activity of extracts of Ranunculaceae. Science101(2625), 413-414.
Stupar, M., Grbić, M. L., Džamić, A., Unković, N., Ristić, M., Jelikić, A., & Vukojević, J. (2014). Antifungal activity of selected essential oils and biocide benzalkonium chloride against the fungi isolated from cultural heritage objects. South African Journal of Botany93, 118-124..
TAPPI T 529 om-99,(1999). Hydrogen Ion Concentration (pH) of Paper Extracts (Cold Extraction Method). Technical Association of the Pulp and Paper Industry, Atlanta.
TAPPI TIS 0804-04,1996.  determination of instrumental color differences . Technical Association of the Pulp and Paper Industry, Atlanta.
 Terzioglu, S., Yasar, A., Yayli, N., Yilmaz, N., Karaoglu, S., & Yayli, N. (2008). Antimicrobial activity and essential oil compositions of two Ranunculus species from Turkey: R. constantinopolitanus and R. arvensis. Asian Journal of Chemistry20(4), 3277.
Tringali, C. (2003). Bioactive compounds from natural sources: isolation, Characterization and biological properties. CRC Press.
Zabka, M., Pavela, R., & Gabrielova‐Slezakova, L. (2011). Promising antifungal effect of some euro‐asiatic plants against dangerous pathogenic and toxinogenic fungi. Journal of the Science of Food and Agriculture91(3), 492-497.