تاریخ فرخی (اثر ناشناخته از روزگار تیموریان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی آموزشیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور

چکیده

تاریخ‌نگاری فارسی عهد حاکمیت تیموریان، از چشمگیرترین جنبه‌های تمدنی ایران دورۀ پس از مغول به شمار می‌آید. تاکنون بسیاری از آثار و متون تاریخ‌نگاری این دوره، شناسائی شده و به چاپ رسیده است. پاره‌ای هم که مجال انتشار نیافته، از بخت پژوهش‌های محققان تاریخ و ادبیات برخوردار شده است. اما چنان که از محتوای متون این دوره برمی‌آید، در مورد برخی آثار این دوره تنها اشاراتی در متون برجای مانده که دلیل اهمیت و اعتبار آن‌ها بوده است. با این همه، به دلیل در دست نبودن آن نسخه‌ها، آگاهی ناچیزی در موردشان به دست می‌آید. پژوهش در زمینۀ این دسته آثار، بسیار دشوار و شاید تنها از لابه‌لای متون همزمان و گاهی متون متأخر میسر باشد. هدف این مقاله، شناسائی و بررسی یکی از متون ناشناختۀ این دوره به نام تاریخ فرخی است که به عنوان منبعی معتبر در مطلع سعدین و مجمع بحرین یکی از متون عهد تیموری، مورد استناد قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farrokhi's History (A Little Known Writing of the Timurid Era)

نویسنده [English]

  • Yazdan Farrokhi
چکیده [English]

Persian historiography in the Timurid Era is considered as one of the most significant aspects of civilization in Iran after the Mongol period. So far, many historiographical works and writings of this period have been identified and published. Some which have not yet been published have been used by history and literature scholars for research. But as the content of writings of this period indicates, while some works are mentioned because of their importance and validity, lack of access to their manuscripts means there is not much known about them. Research on these writings is very difficult and perhaps is only possible through the study of contemporary texts, and sometimes, recent writing. The aim of this paper is to identify and review one of the little known writings of this era entitled "Farrokhi's History" (Tarikh-e Farrokhi) which is cited as an authentic source in Matla' al-Sa'dain va Majma' al-Bahrain, one of the writings of the Timurid Era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Historiography
  • Timurid era
  • Matla' al-Sa'dain va Majma' al-Bahrain
  • Farrokhi's History
  • Tarikh-e Farrokhi