پژوهشی در اصطلاحات مالی دورۀ صفویه (پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ در آستان قدس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی یکی از اصطلاحات مالی دورۀ صفویه، بر اساس محتوای اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس، و سنجش ارزش‌های اطلاعاتی این اسناد است. تاکنون، دربارۀ «وظیفه» دردورۀ صفویه تحقیق مستقلی صورت نگرفته است و این پژوهش در نظر دارد به عنوان اولین پژوهش مدون در این زمینه، با استفاده از اطلاعات اسناد آستان قدس، دربارۀ پرداخت‌های مالی به افراد مختلف، فقط به پرداخت وظیفه به موالید و مشایخ بپردازد.
روش/ رویکرد پژوهش: روش این پژوهش، اسنادی و متکی بر اطلاعات موجود در اسناد است و با تبیین ویژگی‌های سندشناسی و سندپژوهی سعی می‌کند جنبه‌های مختلف اهمیت اسناد را مشخص نماید. البته برای تایید یا رد مطالب سندی، نگاهی نیز به منابع کتابخانه‌ای دارد.
یافته‌ها و نتایج پژوهش: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که آنچه تاکنون با عنوان وظیفه در منابع دست اول و یا مقالات به آن پرداخته شده کلی بوده و به جزئیاتی مانند علت پرداخت، نحوۀ پرداخت، و میزان آن توجه نشده است و بررسی اطلاعات اسناد مورد بررسی دربارۀ یکی از انواع پرداخت وظیفه، ضمن آشنایی با این نوع سند ما را با دیدگاه‌های جدیدی در زمینۀ اصطلاحات مالی دورۀ صفویه آشنا و زمینۀ تحقیقات بیشتر در این حوزه را فراهم می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Financial Terminology in the Safavid Era (Paying Allowance to Children and the Elderly)

نویسنده [English]

  • Abolfazl Hassanabadi
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to study one of the financial terms used in the Safavid Era based on the content of records kept in the Documents Center of Astan Quds Razavi and to assess the information value of these records. So far, there has not been any independent research on allowance (Vazifeh) in the Safavid Era. This research aims to particularly study the paying of allowance to children and the elderly using the information of records in Astan Quds which are about financial payments to different people.
Methodology/Approach: This research is based on information in records. Various aspects of the importance of records are shown by explaining their features. Library resources are also used to confirm or reject the information in records.
Findings/Conclusions: The findings of this research show that previously only the general aspects of allowances were discussed and details such as the reasons for paying allowances, how they were paid and their amount was not studied. This study makes us familiar with records about a specific type of allowance and new viewpoints about financial terms of the Safavid Era. It also paves the way for further research in this field. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavids
  • allowance (vazifeh)
  • children and the elderly
  • Astan Quds recods