تحلیل مبانی نظری و رویه سیاستگذاری برای انتقال اجباری ایلات و عشایر در دوره پهلوی اول برپایه اسناد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده

هدف:هدف ازاین پژوهش تحلیل بنیادهای فکری وروش سیاستگذاری برای انتقال اجباری ایلات وعشایردردوره پهلوی اول است . 
روش/رویکردپژوهش:روش این پژوهش توصیف وتحلیل موضوع برپایه اسنادومنابع دست اول وکتابخانه ای می باشد 
یافته ها ونتایج:دولت شبه مدرن پهلوی درصدددگرگون سازی سنن وروشهای زندگی ایلات وعشایربرامدزیرا سبک زندگی ایلات وعشایرمانندکوچ روی درتعارض با هدف دولت درهمسان سازی ونوسازی وتقویت مبانی وحدت ملی بود.سه نهادسلطنت ،مجلس شورای ملی وهیات وزراازنهادهای تصمیم گیرنده برای جامعه عشایری بودند که با ارائه لوایح وبخش نامه های دولتی به برنامه ریزی برای انتقال اجباری ایلات وعشایر به نام اسکان پرداختند.اما،این سیاست به نتایج وخیمی برحیات اقتصادی واجتماعی جامعه عشایری انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory and implementation of forced settlement policy nomads in Iran during Reza Shah Pahlavi rule (1921-1941)

نویسنده [English]

  • nafiseh vaezsahrestani
چکیده [English]

Purpose: This article explores the intellectual basis and implementation of forced settlement policy of nomads in Iran during Reza Shah’s rule. 
Methodology /Approach: analysis is based on primary sources held in the Iranian National Archives as well as library resources. 
Findings /Conclusion: The pseudo-modern Pahlavi regime developed and implemented a policy of forced settlement in order to assimilate nomads to the civilian life style. The Shah, the parliament, and the administration were closely involved in the process.  The policy, however, had grave economic and social consequences for nomadic life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomads- Iran- forced settlement- Reza Shah Pahlavi-
اسناد و مدارک آرشیوی
1.سازمان اسنادملی ایران (ساکما):293000697 ، 291003640، 291003584  ،  240020202   ،   29300069   ،  240012099   ،  290000577   ،    29003640   ،  291003672  ،   240024379  ،  291003491   ،  29003640 ،       240008686   ،291003358    ،  291002855  ،   240015976  ،   240011229   ،    293004535
2.مرکزاسنادریاست جمهوری(مارجا): 13975  ،   8515   ،   183باشماره بازیابی 1122 ،    8599
نشریات
اطلاعات ، (26 آذر 1308)    ،   (9 تیرماه1310) ،   ،(13 خرداد 1310) ، ،(4بهمن1311)   ،    (13 خرداد 1310)   ،   (9مرداد1309)   ،   ( 30 خرداد 1310 )   ،   (26آذر1308)  ،    (15مرداد1312)  ،  ( 24فروردین 1311)   ،   (29 مهر 1311)؛ایران (20 جمادی الثانی 1351 ق)باعنوان تحت قاپو شدن ایلات؛ حبل‌المتین سال سی وهشتم (31 اردیبهشت 1308) ،   (22مرداد1308)  ، (10دی 1308)  ،(9 بهمن 1308)  ،   (15بهمن1308).   ،  (29 بهمن 1308)؛
مجله قشون،سال ششم،1311؛ناهید،(سه شنبه 17 فروردین 1307)
کتاب های فارسی
 
اردلان،امان الله (1372).خاطرات حاج عزالممالک اردلان،زندگی دردوران شش پادشاه( باقرعاقلی،کوششگر).تهران:نامک.
اعظام قدسی(اعظام الوزراره)حسن(1379).خاطرات من باتاریخ صدساله ایران.تهران:کارنگ.
امیراحمدی،احمد(1373).خاطرات نخستین سپهبدایران احمدامیراحمدی (سعدوندیان،کوششگر) .تهران:موسسه مطالعات تاریخ معاصرایران.
بلوشر،ویپرت(1363).سفرنامه بلوشرگردش روزگاردرایران(کیکاووس جهانداری،مترجم).تهران:خوارزمی.
حکمت ،علی اصغر(1353).سی خاطره ازعصرفرخنده پهلوی.تهران:وحید.
دومورینی،ژ(1375 ).عشایرفارس(جلال الدین رفیع فر،مترجم).تهران : انتشارات دانشگاه تهران .
رزم آرا،حاجعلی(1382).خاطرات واسنادسپهبدحاجعلی رزم آرا( کامبیز رزم‌آرا وکاوه بیات،کوششگران).تهران:شیرازه.
سرداراسعد،جعفرقلی خان(1372).خاطرات سرداراسعدبختیاری(ایرج افشار،کوششگر).تهران:اساطیر.
کیهان ،مسعود(1311).جغرافیای مفصل ایران.تهران:مطبعه مجلس.
مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره هشتم قانونگذاری25دی1309تا25دی1311 (1326).تهران،چاپخانه مجلس.
مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره نهم تقنینیه از24فروردین1312تا24فروردین1314(1329).تهران:اداره مطبوعات واطلاعات مجلس شورای ملی.
مستوفی،عبدالله(1371).شرح زندگانی من یا تاریخ دوره قاجاریه(ج3 ).تهران:زوار.
میرزاصالح،غلامحسین(1372).رضاشاه،خاطرات سلیمان بهبودی،شمس پهلوی،علی ایزدی.تهران:طرح نو.
یکرنگیان،میرحسین(1384).سیری درتاریخ ارتش ایران ازآغازشهریور1320.تهران:خجسته.
تحقیقات
ابرلینگ،پیر(1383).کوچ نشینان قشقایی فارس( فرهادطیبی پور،مترجم).تهران :شیرازه.
بیات،کاوه(1365).شورش عشایری فارس.تهران:نقره.
پاپلی یزدی،محمدحسین (1381).نظریه های توسعه روستایی.تهران:سمت.
صفی‌نژاد،جواد(1357).عشایرمرکزی ایران.تهران:امیرکبیر.
غفاری، هیبت الله(1368).ساختار های اجتماعی عشایر بویر احمد.تهران: نی .
کیاوند. عزیز(1380).سیاست، حکومت و عشایر. تهران : صنم.
لمتون،آن(1377).مالک و زارع در ایران(منوچهرامیری،مترجم).تهران:شرکت علمی وفرهنگی .
مکی،حسین(1374).تاریخ بیست ساله ایران.تهران:علمی.
واعظ،نفیسه(1385).سیاست عشایری دولت پهلوی اول.تهران :نشرتاریخ ایران.
مقاله ها
افشار، محمود(1304،تیر).مسأله ملیت و وحدت ملی ایران « آغاز نامه آینده». آینده( مجله سیاسی و ملی ماهانه) ، شماره 1.
واعظ ،نفیسه ؛اکبری،محمدعلی(1388،زمستان).بازخوانی نظری ماهیت دولت پهلوی اول،فصلنامه علمی-پژوهشی نشرتاریخ ایران.
واعظ،نفیسه(1389).مبانی فکری دولت سازی،ملت سازی ومدرن سازی وبازتاب آن بر سیاست عشایری دولت پهلوی اول ،فصلنامه مطالعات میان فرهنگی،5(12).
منابع لاتین
 
Avrey,  peter(1991).The Cambridge History Of Iran(.vol7). Cambridge: Cambridge  university press.
 Arfa,Hassan(1964).Under Five Shah .London:johan murray.