ارزیابی وبگاه موزه‌های ایران با استفاده از میوزیم کوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش حاضر، ارزیابی وبگاه موزه‌های ایران و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن‌هاست.
روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش پژوهش تلفیقی (کمی و کیفی) تعداد 27 وبگاه موزۀ ایرانی با استفاده از یک سیاهۀ ارزیابی به نام میوزیم کوال ارزیابی شده است.
میوزیم کوال، یک سیاهۀ ارزیابی است که در سال 2008 فوتاکیس و اکونومیدز با استفاده از آن به ارزیابی وبگاه موزه‌های انگلیسی زبان پرداخته‌اند. با استفاده از این سیاهۀ ارزیابی شش معیار محتوا، نمایش، قابلیت استفاده، تعامل و بازخورد، خدمات الکترونیکی و فنی مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین در این پژوهش، نتایج ارزیابی و با کمک مصاحبه با متخصصان موزه، تجزیه و تحلیل شده است.
یافته‌ها و نتایج: نتایج ارزیابی نشان داده است وبگاه موزه‌های ایران در بعد محتوا با نمرۀ میانگین 70/2 در سطح مناسب، در بعد نمایش با نمرۀ میانگین 14/3 در سطح خوب، در بعد قابلیت استفاده در نمرۀ 6/2 در سطح مناسب، در بعد تعامل و بازخورد با نمرۀ 94/0 در سطح بسیار اندک، در بعد خدمات الکترونیکی با نمرۀ 8/2 در سطح مناسب و در بعد فنی با نمرۀ 69/2 در سطح مناسب قرار دارند. در نتایج مصاحبه‌ها مشکلات اصلی موجود در ایجاد وبگاه موزه‌های ایران، عدم تخصیص بودجۀ کافی، عدم توجه مسئولان به لزوم ایجاد وبگاه، تغییرات مداوم در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و در نتیجه، عدم اتخاذ سیاست واحد در برنامه‌ریزی‌ها، عدم درک ضرورت مسئله، تخصص‌های موضوعی غیرمرتبط مدیران موزه‌ها و متولیان برنامه‌ریزی، بیان شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Websites of Museums of Iran Using MuseumQual

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zandian 1
  • Elham Alvankar 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to evaluate the websites of museums of Iran and to identify their strong and weak points.
Methodology/Approach: Using both qualitative and quantitative methods, this research evaluates the websites of 27 Iranian museums using a checklist called MuseumQual. In 2008 Fotakis and Economides evaluated the websites of English museums using this checklist. Websites were evaluated against six criteria: content, presentation, usability, interactivity & feedback, e-services, and technical. Furthermore, the results of this evaluation were analyzed through interviews with museum experts.
Findings: The findings of the evaluation show that the websites of Iranian museums score average for content (average score: 2.70), usability (average score: 2.6), e-services (average score: 2.8) and technical (average score: 2.69); the websites score well for presentation (average score: 3.14) but they score poorly on interactivity and feedback (average score: 0.94). The interviews indicated that the main problems of museum websites in Iran were inadequate budgets, lack of attention by officials to the necessity of creating websites, constant changes in managerial decisions and consequently lack of a united policy in planning, lack of understanding of the importance of the issue, and irrelevant expertise of managers of museums and those responsible for planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • website evaluation
  • museums
  • MuseumQual